boe! (12554 bytes)

Voor u gelezen:

Solidariteit?

De melkveehouderij heeft een extra mogelijkheid verloren om flexibel en solidair om te kunnen gaan met de productierechten. Dat is voor de meerderheid van boeren een slechte zaak nu het verleasen van melk sterk is beperkt. Combinaties van structurele verleasers en leasers van melkquotum moeten beŽindigd worden onder druk van de reguliere landbouworganisaties en de overheid.
De bedoeling was de kostprijs van de melk te laten dalen. De Stichting Handen af van Melkleasen heeft alles ingezet om met argumenten en berekeningen te bewijzen dat het structureel verleasen van melkquotum gunstig is als mogelijkheid van een (tijdelijke) sociale  opvang en overgangsregeling voor het voortbestaan van vele duizenden boerenbedrijven.
De conclusie is dat de ontstane situatie geen winnaars oplevert, enkel verliezers. Immers de kostprijs en quotumprijs zijn enkel omhoog gegaan. En de 30 procentregeling van het melkverleasen roept op tot speculatie van enkele grote bedrijven.
Uiteindelijk zijn de gezinsbedrijven, de startende jonge boeren en pachtbedrijven slachtoffer van de beslissingen. De Stichting Handen af van Melkleasen kwam immers voor deze groep op, zodat zij om verschillende economische en sociale redenen de melk konden verleasen of leasen.
Was het niet beter geweest van meet af aan in solidariteit samen te werken, zodat de melkveehouderij en boerengezinnen de vruchten ervan konden plukken?

Steunpunt Landelijke Boerinnen Belangen
R. Bouwhuis-Tiggeloven en
R. Schut-Hakvoort

Bron: Boerderij, 01 maart 2005

_________________

Voor u gelezen:

Het wordt tijd dat Schenk en van Weperen hun excuus aanbieden.

De LTO-melkveehouderij belangenbehartigers Schenk en van Weperen hebben gezorgd voor afschaffing structureel verleasen, althans dat zijn ze zelf van mening gezien hun resultatenlijst. Ook betichtten ze quotumhandelaren veelvuldig van oplichterij en samenzwering, en pleitten voor een NMA onderzoek. Nu hadden ze daar direct al in de gaten dat boeren uit vrije wil melk kopen en leasen, iets wat nu pas bij deze 2 vergaderbobo's door begint te dringen. De club van verleasers werd veelvuldig op schunnige wijze neergezet als frauderende uitkeringstrekkers.

En wanneer verleasen werd afgeschaft zou de quotumprijs minimaal naar 35 ct. dalen volgens Schenk. In dit daglicht gezien had deze mislukte bestuurder allang de eer aan zichzelf moeten houden en opstappen, als al je domme geschreeuw pertinent onjuist is en niets oplevert, mag je toch wel is bij jezelf te rade gaan.

Aangezien we nu kunnen concluderen dat deze "zuivelspecialisten" nergens kaas van gegeten hebben, en compleet geen inzicht hebben. Mogen ze wel is hun excuses aanbieden, want alles wat ze beweerden bleek gewoon onjuist: absoluut geen goedkoper quotum, verleasen is een herenboeren aangelegenheid geworden, aanbod van quotum zal steeds minder doorlopen door afschaffen verleasen, en lto-makelaars notering heeft ook geen enkel transparantie-prijsdrukkend effect.

Nu ze dit allemaal zelf ook inzien, gooien ze hun eigen missers over een andere boeg, het quotum moet nu gauw worden afgeschaft. De rekensom, melkprijs - quotumkosten is kritieke opbrengstprijs. Ook weer zo'n misser, maar dat maakt niets uit want Europees gezien heeft LTO nog nooit iets klaargespeeld, dus hebben we niets te vrezen.


Auteur: Mark,  07-02-2005
Bron:  http://www.prikpagina.nl/list.php?f=374

______________________

Verslag vergadering 25 januari te Elst 

Op dinsdag 25 januari 2005 heeft de Stichting Handen af van Melkleasen op haar druk bezochte jaarvergadering in Elst de gebeurtenissen van 2004 geŽvalueerd. Solidariteit en vriendschap versterkten het gevoel van verbondenheid.
De conclusies waren dat de voorspellingen van LTO-heren Schenk, Laarman en Van Weeperen en NAJK dat de koop- en leaseprijzen voor melkquotum zouden dalen als het structureel verleasen van het volledige melkquotum zou worden afgeschaft niet zijn uitgekomen. De prijs is nog nooit zo hoog geweest. De heren houden zich nu verdacht stil. Overwegen zij hun vertrek? De Stichting heeft altijd aangegeven dat hun visie geen effect zou hebben op verlaging van de quotumprijs. De sector is gewaarschuwd want zij hebben nieuwe boze plannen die geweldige kapitaalsvernietiging veroorzaken.
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer hield met name het CDA haar rug niet recht, deze kamerleden durfden de eigen CDA minister niet te trotseren. Zij hebben minister Veerman en zijn ambtenaren de ruimte niet laten benutten die Brussel Nationale Overheden geeft.
HavM_1062004_4.jpg (28154 bytes)De minister bleek keer op keer slecht geÔnformeerd. Hij heeft het niet nooit aangedurfd met de Stichting Handen af van Melkleasen in gesprek te gaan.
Het kort geding dat werd aangespannen door de Stichting tegen de onbillijkheid van de Nederlandse invulling van de nieuwe verordening superheffing, werd afgewezen omdat eerst de individuele rechtsgang benut moest worden bij zowel het COS als bij het College van beroep voor het bedrijfsleven. Echter de termijnen voor deze rechtsgang zijn te kort om deze vůůr 1-2-2005 af te ronden. Burgers moeten zich aan beroepstermijn houden, maar het COS nam de ruimte van begin juli tot eind december om allen bezwaren af te wijzen. De termijn voor het CBB kan daarom onmogelijk voor 1-2-2005 gerealiseerd worden.
De grote verliezers zijn de blijvers in de sector melkveehouderij. Die zijn nu overgeleverd aan speculanten die zo laat mogelijk quotum tegen een hoge prijzen zullen aanbieden. De winnaars zijn de verpachters en belastingsdienst. Tevens is de flexibiliteit in de melkveehouderij grotendeels verloren. Tot nu toe kon men bij calamiteiten zonder bemoeienis van het COS volledig verleasen en nadien de melkerij hervatten. Deze vrijheid is men kwijt.
Het maakt onpasselijk dat collegae boeren zichzelf willen handhaven en anderen hun bedrijven misgunnen. Het is laakbaar dat accountants en adviseurs verzuimd hebben hun praktijkkennis te gebruiken om de Stichting te ondersteunen.
Wij twijfelen zeer aan de rechtsvaardigheid en deskundigheid van LTO, NAJK, Minister Veerman, ambtenaren, het CDA en PvdA. Op verzoek van de vergadering blijft de Stichting Handen af van Melkleasen voorlopig bestaan.

Stichting “Handen af van Melkleasen”
Habets, Bisseling en Doeze Jager

Elst Overbetuwe, 28 januari 2005.

_____________________________

 

Laatste Nieuwsbrief

"HavM"

Elst  Overbetuwe, 15 december 2004

Geachte Aangeslotenen en Medestanders,

Helaas het is ons niet gelukt!
De leden van de Vaste kamercommissie voor LNV hebben minister Veerman niet op andere gedachten kunnen brengen om het structureel verleasen (minus 8000 kg) te handhaven. Zelfs niet om een langere overgangstermijn toe te staan. Minister Veerman kan anders, maar hij doet het niet! Minister Veerman heeft geen oog voor de desastreuze gevolgen waar velen van ons nu door getroffen worden. Het CDA dat in een sleutelpositie verkeert, laat de eigen minister niet vallen. Het CDA heeft ons in haar manier van handelen diep teleurgesteld.
Deze brief richten wij aan al diegenen die de Stichting "Handen af van Melkleasen" in de afgelopen jaren op alle mogelijke manieren hebben gesteund.
Het is ons zeer pijnlijk, maar we hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag. Alles is geprobeerd!

Ook hebben diverse mensen uit onze achterban een negatieve beschikking ontvangen op hun bezwaarschrift bij het COS. Het is dus onmogelijk om de rechtsgang af te maken die de voorzieningsrechter in zijn vonnis heeft aangegeven. Ook dat hebben de Kamerleden van LNV goed begrepen, maar zij laten het erbij zitten!

Wat u nu te doen staat.
Ieder van u moet nu zijn of haar conclusies trekken en handelen zoals het hem/haar het beste uit komt. Wanneer u nu in de omstandigheden verkeert dat u uw quotum moet verkopen adviseren wij de datum van 1 februari 2005 goed in de gaten te houden. Maar ook dat er vooraf mogelijk zaken geregeld moeten worden die tijd vergen. Laat u zonodig bijstaan door deskundigen.

Hoe wij ons werk willen afsluiten.
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Vergadering die gehouden zal worden, in tegenstelling tot eerdere mogelijk telefonische berichtgeving, op dinsdag 25 januari 2005 in het ontmoetingscentrum "Onder de Toren" in Elst. Ontvangst tussen 12.30 en 13.30 uur. Aanvang van de vergadering is 13.30 uur en de sluiting uiterlijk 16.30 uur.
Telefoonnummer van Onder de Toren:  0481-371302

Het is goed na te praten over wat ons al die jaren verbonden heeft!
Het bestuur wenst u ondanks alles Goede en Gezegende Feestdagen toe, gezondheid en moed voor de toekomst!

Hoogachtend,

De stichting "Handen af van Melkleasen"
De voorzitter Guus Habets, Nagele
Tel: 0527-682284

Diny Bisseling, bestuurslid tel: 0316-524729
Corry Wijlhuizen, penningmeester

Secretariaat, Hetty Doeze Jager
Kerkstraat 6 6661 NS Elst Overbetuwe
Tel: 0481-373903 (na 18.00 uur)

Dronten, 24 december 2004

____________________

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
 
ons kenmerk: TRCJZ/2004/6330
datum: 06-12-2004
onderwerp: Melkleasen
 
Bijlagen:
 

Geachte Voorzitter,

Op verzoek van de vaste kamercommissie voor LNV doe ik u hierbij toekomen een overzicht van de uitgangspunten voor de verhuur van melkquotum in Nederland per 1 april 2004.

De vigerende nieuwe raadsverordening (EG) nr. 1788/2003 heeft als uitgangspunten dat melkquotum toekomt aan de actieve melkproducent en dat melkquotum niet is bedoeld om onafhankelijk van de productie inkomsten te genereren. Dit beginsel komt niet alleen tot uiting in het Thomsen arrest, maar vooral ook in de verordening zelf.

Per 1 april 2004 gelden op grond van EG en nationale regels de volgende basisbeginselen, relevant voor de verhuur van melkquotum:

I.  Verordening (EG) nr. 1788/2003 bepaalt in artikel 15, eerste lid, dat totale inactiviteit van een quotumhouder tot gevolg heeft dat het quotum aan de nationale reserve vervalt. Een dergelijke bepaling bestond al in de voorgaandeverordening (EEG) nr. 3950/92.

II. Een nieuw element in de bewoordingen van artikel 16 van de verordening is dat voortaan nog slechts een deel van het quotum mag worden verhuurd. De vetgedrukte woorden en daarmee de beperking dat slechts een deel mag worden verhuurd ontbraken in de voorgaande verordening. Er is dus geen rechtsbasis meer voor totaalverhuur. tweede lid,

III. Ten derde geeft de verordening in artikel 15, de ondergrens van een actief melkproducent aan. Van een quotumhouder die ten minste 70% van zijn quotum volmelkt en op de markt brengt, kan de lidstaat geen quotum afnemen.

IV. Artikel 15, tweede lid, van de verordening bepaalt dat het aan de lidstaat is te regelen of en onder welke voorwaarden het ongebruikte quotum bij een gebruik van minder dan 70% aan de nationale reserve vervalt. Dit is dus een kwestie van nationale invulling. In de nationale Regeling superheffing en melkpremie 2004 is zoveel mogelijk aangesloten bij de rechtsgevolgen van totale inactiviteit, zoals geregeld in de EG verordening (zie hierna onder I).

ad I

De discussie over het einde van de totaalverhuur is in 2002 aangezwengeld door de Europese Commissie naar aanleiding van het Thomsen arrest. Duidelijk moet echter zijn dat niet het arrest de rechtsgrondslag is voor de beleidswijziging, maar de in juni 2003 door de Landbouwraad vastgestelde EG verordening.
Een quotumhouder die zelf in het geheel geen melk produceert en op de markt brengt, verliest ingevolge de EG verordening zijn aanspraak op dat quotum en kan dat slechts onder voorwaarden terugkrijgen (namelijk door zelf binnen twee jaar erna actief melkproducent te worden).

ad II

Ingevolge de verordening is nog slechts de verhuur van een deel van het quotum toegestaan. De totaalverhuur van een quotum zoals tot 1 april jl. mogelijk was, is daarmee van de baan.
Een overgangstermijn van 3 jaar is niet mogelijk. De verordening voorziet daar niet in. De verordening is per 1 april 2004 in werking getreden en is daarmee recht geworden in Nederland.
Gegeven de ondergrens van 70% van wat als voldoende actief melkproducent mag worden beschouwd, kan een melkproducent in principe 30% van zijn quotum zonder risico voor het vervallen ervan aan de nationale reserve verhuren. Immers, een lidstaat kan geen quotum aan de reserve toevoegen, indien de melkproducent zelf ten minste 70% van zijn quotum volmelkt en op de markt brengt.
Een producent die meer dan 30% verhuurt, zal per definitie niet kunnen voldoen aan de 70% norm met als gevolg dat het ongebruikte quotum (inclusief het verhuurde deel) aan de reserve vervalt. Betrokkene kan het quotum slechts onder voorwaarden terugkrijgen. De belangrijkste voorwaarde staat hierna onder IV genoemd.

ad III
De nieuwe raadsverordening (EG) nr. 1788/2003 dwingt iedere quotumhouder tot een actief gebruik van het quotum. Een voldoende actief producent is op grond van artikel 15, tweede lid van die verordening, een producent die ten minste 70% van zijn quotum volmelkt en op de markt brengt. Van een dergelijke producent kan de lidstaat geen quotum afnemen.

ad IV
Een melkproducent die minder dan 70% van het quotum zelf gebruikt, raakt het ongebruikte quotum kwijt aan de nationale reserve. Bij het uitblijven van voldoende melkproductie (minimaal 70%) binnen 2 jaar nadien, vervalt het quotum permanent aan de nationale reserve.

Tot slot
De bezwaren van de Stichting dat de Nederlandse regeling in strijd zou zijn met hogere regelgeving, mensenrechten of dat er sprake zou zijn van een onjuiste implementatie, zijn in een gerechtelijke procedure van de Stichting Handen af van Melkleasen tegen de Staat en het Productschap Zuivel aan de orde geweest. De rechter heeft de Stichting hierin niet gevolgd.

 

De minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit,

dr. C.P. Veerman

  _________________

Bijlage

Chronologisch overzicht

-1984 introductie superheffing,
-1989 eerste totaalverhuur in Nederland, VK en Ierland vanwege schrappen 'deel van' in -toenmalige verordening,
-zomer 2002 Thomsen arrest,
-winter 2002/2003 interpretatieve nota's Europese Commissie,
-april 2003 persbericht en brief aan Kamer over einde totaalverhuur,
1e termijn AO mei 2003,
-juni 2003 brief aan Kamer met uitleg over overmacht,
-2e termijn AO juni 2003,
-juni 2003 Akkoord van Luxemburg over hervorming GLB,
-september 2003 brief aan Kamer stand van zaken melkleasen,
-september 2003 officiŽle publicatie EG verordening en herintroductie 'deel van',
-oktober 2003 brief aan Kamer,
-3e AO november 2003,
-maart 2004 beantwoording Kamervraag de heer Koopmans,
-maart 2004 beantwoording vragen van de heren Van den Brink en Oplaat,
-juni 2004 vonnis pres. rechtbank Stichting handen af van melkleasen/LNV&PZ,
-juni 2004 vragen tijdens AO Europa over totaalverhuur,
-september 2004 brief aan Kamer.

Bron: Website LNV

______________________________

Dronten, 07 december 2004

___________________________

Kamer wil weer gesprek over melkleasen

Den Haag (24 nov 2004) - De landbouwcommissie van de Tweede Kamer wil opnieuw met minister Veerman (landbouw) praten over uitstel van het verbod op het totaalverleasen van melk. Tot het gesprek is besloten na een hoorzitting van de Kamer met de Stichting handen af van melkleasen.
De bedoeling van het (besloten) gesprek met de minister is om nog eens rustig te bekijken welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan bezwaren van de melk(ver)leasers.
De Stichting handen af van het melkleasen betoogde gisteren dat Veerman de ruimte heeft om de overgangstermijn voor het verbod op het totaal verleasen van het melkquotum te verlengen.
Onlangs nog zei de minister volgens de stichting dat hij geen uitstel van het verbod op het totaal verleasen kan geven, maar de Centrale Organisatie Superheffing (COS) heeft de verleasers ondertussen toch ťťn jaar extra de tijd gegeven om nagenoeg het hele quotum te verhuren (minus 8.000 kilo). Ze kunnen nog tot april 2005 op nagenoeg de oude voet blijven verleasen. Dit sterkte de stichting in de opvatting dat er meer ruimte is om het totaalverleasen nog even toe te staan. Ze wil uitstel tot april 2007.
Een deel van de Tweede Kamer (VVD, LPF, SGP) lijkt mening van de stichting te delen dat er ruimte is. De fracties vinden dat minister Veerman meer kan doen om aan de wensen van de melkverleasers tegemoet te komen. De verleasers zouden in ieder geval de gelegenheid moeten krijgen om een rechtsgang te maken, vůůrdat ze gedwongen worden het totaal verleasen te staken. VVD’er Gert Jan Oplaat sprak de mening uit dat Veerman zijn oren te snel laat hangen naar de wensen van de anti-melkleaselobby.

Bron: Agrarisch Dagblad

____________________

Leaseverbod drukt quotumprijs nauwelijks

Het structureel verleasen van melk mag niet meer. Maar het beoogde effect - een lagere quotumprijs - blijft tot dusver uit. Er is weliswaar meer quotum op de markt gekomen, maar er zijn ook meer kopers.

De cijfers van het COS (Centrale Organisatie Superheffing) laten een stijging zien van de hoeveelheden verhandeld quotum. Uit die cijfers blijkt dat er dit en vorig jaar 270 miljoen kg meer quotum over de toonbank ging dan in 2002. Daaruit blijkt dat ruim tweederde van de 350 miljoen kg die jaarlijks structureel is verhuurd, al verkocht is. De quotumprijs toont intussen niet de minste neiging om te dalen naar de 35 cent per procent vet die wel eens voorspeld is door de agrarische makelaars van de NVM. Of de COS-cijfers inderdaad wijzen op een massale verkoop van leasemelk is overigens niet zeker. Bekend is dat een aantal bedrijfsbeŽindigingen de afgelopen jaren sterk groeit. Dat veroorzaakt ook een toename van het aanbod. Verder valt moeilijk te zeggen of de overige 80 miljoen kg voor 1 februari 2005 verkocht wordt. De verleasers kregen op de valreep voor dit jaar nog wat uitstel. Ze mogen dit quotumjaar hun hele quotum op 8.000 kg na verhuren, mits ze het hele quotum voor 1 februari 2005 verkopen. Doen ze dat niet, dan vervalt het quotum alsnog aan de nationale reserve.

Quotummaatschap

Quotummaatschappen en andere inventieve constructies om het verbod op leasen te omzeilen, hebben geen grote vlucht genomen. Accountantskantoor Countus en GLTO Advies hielden in het voorjaar nog bijeenkomsten over alternatieven. "Slechts een paar veehouders hebben gekozen voor een quotummaatschap", aldus woordvoerder Lammert Schuldink van Countus. In een quotummaatschap gaan de koper en verkoper op papier samenwerken, om het quotum daarna door te schuiven, met wederzijds (fiscaal) voordeel. In de tussentijd beurt de verleaser nog een inkomen uit de maatschap, vergelijkbaar met de lease. Die constructies luisteren nauw; de fiscus is kritisch. De meeste verleasers hebben hun quotum verkocht.

Overgangsperiode

Bestuurslid Guus Habets van de Stichting 'Handen af van Melkleasen' heeft zijn quotum nog in bezit. "Wij hebben steeds een reŽle overgangsperiode geŽist. Volgens LNV stond de EU dat niet toe, toch kregen we op de valreep een jaar uitstel. Dan is het dus ook mogelijk om er drie jaar van te maken. Daarover zijn we nog met LNV in gesprek." Habets heeft een pachtbedrijf in de Noordoostpolder met 27 ha akkerbouw. Als hij het quotum verkoopt, raakt hij de helft kwijt aan  Domeinen en de fiscus wil een groot deel van de andere helft hebben. Zo raakt hij het inkomen uit zijn quotum grotendeels kwijt. Habets ziet zijn voorspelling uitkomen dat de quotumprijs nauwelijks zakt door het afschaffen van verleasen. "Dit beleid kent alleen maar verliezers." Ook quotumbemiddelaar Gerlof Tempelman van Agrifirm is niet verbaasd dat de prijzen niet dalen. "De veehouders die elk jaar een flinke hoeveelheid huurden, willen blijven melken. Dus zij gaan melk kopen. Tegenover meer melk op de markt staan dus ook meer kopers." Bovendien zijn er nogal wat koopkrachtige melkveehouders die extra melk kopen om het meteen weer te verleasen. Ze maken gebruik van de regel dat een bedrijf maximaal 30 procent van zijn quotum mag verleasen. Bij de lage rente en de hoge leaseprijs maken ze daar nog winst op.

Tot het randje

Accountant Jacob Pol van Countus constateert dat de lagere melkprijs een onverwacht effect heeft ."Voor veel veehouders is dat juist een extra reden zich tot op het randje te laten financieren om quotum te kopen. Met de redenatie: als ik minder voor mijn melk krijg, moet ik meer liters melken ."Het kan verklaren waarom melkveehouders ondanks slechte vooruitzichten nog steeds bereid zijn veel voor quotum te betalen. Siem Jan Schenk, voorman van LTO Rundveehouderij, lobbyde intensief voor afschaffing van het structureel verleasen. Hij denkt dat er nog een behoorlijke hoeveelheid leasemelk boven de markt hangt. Toch noemt hij de quotumprijs op dit moment 'zeer teleurstellend.' "Ik krijg verwijten van boze boeren. Dat vind ik echt te gek. Niemand is verplicht om melkquotum te kopen. Je moet niet bij mij zijn, maar bij jezelf en je collega's die 45 cent betalen per procent vet, Die prijs doen jullie elkaar aan."

Bron: Oogst, 5 november 2004
Dronten, 17 november 2004

_______________________

Einde totaalverhuur, stand van zaken melklease na vonnis

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte Voorzitter,

Tijdens het Algemeen Overleg d.d. 24 juni jl. over de implementatie van het hervormd Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, kwam ook het onderwerp melklease ter sprake. Diverse fracties vroegen mij om nadere informatie met betrekking tot de gang van zaken omtrent het verbod op totaalverhuur van melkquotum. Tevens is mij verzocht om een reactie op het kort geding vonnis van de President van de arrondissementsrechtbank te Den Haag van 2 juni jl.. Dat zal ik doen door aan de hand van de vragen die het vonnis bij de diverse fracties opriep, een nadere toelichting te geven op de kwesties overgangstermijn en overmacht.

Zoals bekend, heeft de President de Stichting Handen af van Melkleasen met zijn medestanders niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen dan wel de vorderingen afgewezen. De Stichting c.s. heeft op 30 juni hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Naar verluidt, zetten de Stichting en zijn medestanders het hoger beroep niet door.

Verbod op totaalverhuur van melkquotum
De VVD fractie, gesteund door de CDA, SGP en SP fractie, vroeg naar de gang van zaken rond melklease.
De rust is weergekeerd op de quotummarkt. De sector is goed bekend met de gewijzigde regels. Ondertussen heeft bijna 25% van de voormalige totaalverhuurders in de heffingsperiode 2003/2004, die de melkproductie niet willen hervatten, hun quotum verkocht. Daarmee is een kwart van het totaal verhuurd quotum gemoeid. Ik verwacht dat deze tendens zal doorzetten.

Zoals bekend, is de kern van het nieuwe beleid dat de verhuur van een geheel quotum als gevolg van het communautaire besluit niet meer is toegestaan. Wel is toegestaan de verhuur van een deel van het quotum. Het is aan de producent zelf te bepalen welk deel van het quotum hij wil gebruiken, verhuren aan een ander of anderszins ongebruikt wil laten.

Aan die keuze zitten echter rechtsgevolgen vast. De producent dient ten minste 70% van zijn op 1 april beschikbare quotum zelf te gebruiken in de geldende heffingsperiode die loopt van 1 april tot en met 31 maart het jaar erop. Gebruikt hij minder dan 70%, dan zal het ongebruikte deel van het quotum aan de nationale reserve worden toegevoegd. Dat kan de producent in kwestie slechts uit de reserve toegewezen krijgen als hij binnen uiterlijk 2 jaar ten minste 70% van het oorspronkelijk quotum weer vol heeft gemolken.

Overgangsperiode voor voormalig totaalverhuurders?
Een en ander betekent dat een quotumhouder die gedurende de onderhavige heffingsperiode 2004/2005 ervoor kiest om inactief te blijven door zijn quotum in het geheel niet te benutten maar het te verhuren, bijgevolg per 1 april 2005 zijn gehele quotum verliest aan de nationale reserve. Indien hij bijvoorbeeld slechts de helft van zijn quotum zelf actief gebruikt en de andere helft verhuurt, vervalt de andere helft aan de nationale reserve.
Dat aan de reserve vervallen quotum kan betrokkene slechts terugkrijgen als hij zelf in de volgende (2005/2006) of uiterlijk daaropvolgende heffingsperiode in voldoende mate weer actief is geworden als melkproducent, dat wil zeggen 70% van het in 2004/2005 beschikbare quotum heeft benut.

In reactie op vragen van de CDA en SP fracties naar een overgangstermijn merk ik op dat op grond van bovenstaande mogelijkheid de melkveehouders in feite gedurende een overgangstermijn van bijna 3 jaar de tijd hebben de melkproductie te hervatten, waarvan weliswaar de laatste 2 jaar zonder inkomen uit verleasing. Een langere periode is niet mogelijk, daar de communautaire regelgeving dat niet toestaat.

Overmachtsgevallen
De VVD fractie vraagt vervolgens mijn reactie op het ontbreken van een regeling voor hardheidsgevallen. Het is juist dat artikel 15, derde lid van verordening (EG) nr. 1788/2003 bepaalt dat in geval van overmacht en andere door de overheid erkende gevallen die tijdelijk de productiecapaciteit van de betrokken producent beÔnvloedt (hierna een aan overmacht verwante geval genoemd), het ongebruikte quotum niet aan de nationale reserve vervalt.

Dit is een uitzondering op de hoofdregel dat een melkproducent actief moet zijn en ten minste 70% van het quotum moet gebruiken door zelf melk of andere zuivelproducten op de markt te brengen. Indien dat door buitengewone omstandigheden niet mogelijk is, kan betrokkene een beroep doen op overmacht of een daaraan verwant geval, teneinde te voorkomen dat het quotum aan de nationale reserve wordt toegevoegd.

De EG regelgeving verplicht tot het afwegen van ieder beroep op overmacht of een daaraan verwant geval. Dat zal gebeuren door het Productschap Zuivel. Meer specifieke nationale regelgeving is daarvoor niet vereist. Overigens is het Productschap ingevolge artikel 26, eerste lid van de Regeling superheffing en melkpremie 2004 de bevoegde nationale autoriteit en verwijst artikel 3 van de Regeling uitdrukkelijk naar de relevante EG bepalingen omtrent het gebruik van de het melkquotum. Zoals bekend heeft een EG verordening rechtstreekse werking, zodat de toepasselijkheid van de overmachtsbepaling uit de EG verordening niet ter discussie staat.

Overigens voorziet de regelgeving niet in een hardheidsclausule of discretionaire bevoegdheid. Daaronder versta ik een algemene bevoegdheid af te wijken van de geldende regels. In mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 23 oktober 2003 (Kamerstuk 2003-2004, 28625, nr. 11, Tweede Kamer) stelde ik reeds vast dat slechts ingeval de EG regels voorzien in een expliciete uitzondering op de regels, zoals in het geval van overmacht, het niet voldoen aan een verplichting verschoonbaar is.
In mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 20 juni 2003 (Kamerstuk 2002-2003, 28625, nr. 16, Tweede Kamer) heb ik uiteengezet wat onder overmacht moet worden verstaan. Overmacht omvat een objectief element (de abnormale, buiten toedoen van de ondernemer ingetreden omstandigheden) en een subjectief element (alle voorzorgsmaatregelen ten spijt niet te vermijden gevolgen). De ondernemer zal moeten bewijzen dat er sprake is van overmacht of een daaraan verwant geval. Zoals de President ook aangaf, zal uiteindelijk de relevante bestuursrechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, in dit soort zaken het laatste woord hebben.

Tot slot meldt de VVD fractie nog te beschikken over een overzicht van 35 bedrijven die naar de mening van de fractie onder een hardheidsregeling zouden moeten vallen. Ik wijs u erop dat het overzicht behoorde tot de gedingstukken, ingebracht door de Stichting handen af van melkleasen, op basis waarvan de President eerder vermelde uitspraak heeft gedaan.
Indien een individuele quotumhouder meent niet aan de regels te hoeven voldoen, kan hij zich met een gemotiveerd verzoek tot het Productschap wenden. Het Productschap zal hem dan uitsluitsel geven omtrent zijn verzoek/beroep op overmacht of het daaraan verwante geval als bedoeld in de verordening.

De minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit,

dr. C.P. Veerman

Bron: Website LNV
Dronten, 21 september 2004

_________________

Geen hoger beroep verleasen

De stichting Handen af van Melkleasen gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding van 2 juni 2004. Op de vergadering van 10 juni 2004 werd nog besloten wel in hoger beroep te gaan. Maar de stichting krijgt het geld niet bij elkaar. Wel hebben ruim 60 leden bezwaar aangetekend bij de COS (Centrale Organisatie Superheffing), waardoor zij mogelijk als knelgeval worden aangemeld.

Bron: Boerderij, dinsdag 31 augustus 2004

_________________

Hoger beroep

De stichting Handen af van Melkleasen heeft definitief besloten hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van 2 juni jongstleden.
Nadere mededelingen volgen te zijner tijd.

Vriendelijke groeten,
Guus Habets
Dronten, 28 juni 2004

___________________

Gesprekken met leden Tweede Kamer

Woensdag 23 Juni heeft een delegatie gesprekken gevoerd met vele kamerleden om de kamerleden bij te praten en op de hoogte te brengen van de mogelijkheden die de uitspraak in kort  geding bied. Vorig jaar heeft de 2 de kamer de minister naar Europa gestuurd met de wens een overgangstermijn van minimaal 3 jaar te bepleiten. Na de vergadering gaf de minister aan dat het onmogelijk was van de 30-70 regel af te wijken en hij deze ook zou handhaven.
Tijdens het kort geding bracht de heer Van den Tweel (jurist Min. v. LNV) naar voren dat het verhuren van 100% minus 8000 kg melk dit jaar nog mogelijk is.
Wij hebben bij de kamerleden bepleit dat nu het voor 1 jaar mogelijk is, het ook mogelijk moet zijn de door de kamer gewenste 3 jaar te doen gelden.
In het AO met de minister vroeg de heer Van de Vlies, die door de minister als een zeer verstandig persoon werd gekwalificeerd, om nu het mogelijk was voor 1 jaar van de regeling af te wijken dit dan nu ook voor de door de 2 kamer gewenste 3 jaar te doen. Om de mensen de mogelijkheid te geven de geweldige inkomensdaling te verwerken ( meer dan 30%).
Gezien het feit dat de minister erg begaan is met de veehouders die in de toekomst een inkomensdaling van 20-30 % krijgen te verwerken, en hij dit wil uitspreiden over een zolang mogelijke periode, hebben wij de hoop dat de minister zeker na de overhandiging van de berekeningen die Hetty heeft gemaakt aan de wens van de kamer tegemoet zal willen komen.

Vriendelijke groeten,
Guus Habets
Dronten, 27 juni 2004

Wien van den Brink

Wien van den Brink in actie op de vergadering van HavM

_________________

Melkquotum verleasen mag dit jaar nog

Boeren die hun quotum jaarlijks geheel verhuurden mogen ook dit jaar (2004/2005) een groot deel van hun quotum verleasen. Slechts 8.000 kg (de symbolische productie van ťťn koe in ťťn jaar) mogen ze niet verleasen. Een boer met 100.000 kg quotum mag dus 92.000 kg verleasen. Deze boeren  moeten echter wel hun quotum vůůr 1 februari 2005 verkocht hebben. Dit kan als nul procent leverbaar quotum. Als het quotum niet verkocht is voor 1 februari 2005, moet men het volgende quotumjaar (2005/2006) zelf 70 % volmelken anders is men het quotum kwijt!

Dronten, 10 juni 2004

_______________________

De stichting 'Handen af van Melkleasen' overweegt hoger beroep na uitspraak verleasen

'Wat mij betreft doorgaan'

De rechter oordeelde vorige week woensdag in kort geding, aangespannen door 'Handen af van Melkleasen' dat de huidige regeling rondom het structureel verleasen niet veranderd hoeft te worden. Guus Habets, voorzitter van de stichting, noemt de uitspraak voor veel gezinnen 'een zware domper'. Hij is niet uit het veld geslagen.

Gaan jullie in hoger beroep?
"Als het aan mij ligt gaan we door. Onze advocaten vinden namelijk dat de rechter zich er wel erg gemakkelijk vanaf maakt.Guus20.jpg (8325 bytes)Hij verschuilt zich achter het feit dat er geen sprake is van een verbod op structureel verleasen, omdat dit jaar nog 100 procent min 8.000 kilo kan worden verhuurd. Daarna moet je zelf gaan melken anders vervalt het quotum aan de Nationale Reserve. En dat de als verleaser altijd bezwaar kun maken bij het productschap Zuivel en daarna bij het College van beroep voor het bedrijfsleven. En dat we dit alles al sinds april vorig jaar weten."

Waterdicht verhaal toch?
"De advocaten zien wel mogelijkheden om een hogere rechter te dwingen nķ een uitspraak te doen en dus niet te wachten totdat volgend jaar individuele verleasers bezwaar maken. Ik zie ook wel perspectief, maar uiteindelijk bepalen de donateurs donderdag 10 juni of we in hoger beroep gaan. Als we dat doen, moet de financiering rond zijn. De Advocaten kosten €260 per uur, exclusief BTW en kantoorkosten. Totaal al gauw €25.000 tot €30.000. Dit moet door de donateurs opgebracht worden. Zo niet dan is het finito."

Waarom steeds doorgaan?
"In 1999 riep Jan Vees Vogelaar ook dat het gedaan was met het verleasen. Maar wij hebben dat door onze inzet kunnen keren."

Bron: Boerderij, 8 juni 2004

____________________

Uitleg vonnis van de Rechtbank Den Haag

1: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft de vorderingen van de Stichting en de zes  melkquotumhouders afgewezen. De Regeling Superheffing blijft dus geldig.
2: De Rechter doet dat omdat hij vindt dat er bij het COS (en daarna bij College van Beroep voor het bedrijfsleven) nog een beroep op overmacht kan worden gedaan. Of dat beroep wordt toegewezen is aan het COS en in laatste instantie aan het CBb. Dit moet elke quotumhouder voor zich doen.
3: Verleasen van het melkquotum (exclusief 8000 kg ) is mogelijk maar leidt per 1 april 2005 tot verlies van het quotum. Het quotum kan dan in beginsel weer worden teruggekregen als men weer gaat melken/vermarkten.
4 : De Stichting overweegt hoger beroep tegen het vonnis van 2-6-2004. Een uitspraak dient niet verwacht te worden voor het voorjaar van 2005.
5 :De Stichting kan u niet individueel adviseren. Bespreek dit vonnis met uw bedrijfsadviseur die uw individuele belangen kent.

Vriendelijke groeten,
Guus Habets
Nagele, 02 juni 2004

Uitspraak Rechtbank Den Haag

______________

Verleasers verliezen kort geding

De stichting Handen af van Melkleasen heeft het kort geding over het op grote schaal verhuren van melkquota verloren. De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag heeft woensdag bepaald dat de overheid correct heeft gehandeld met de invoering van maatregelen die het verleasen van grote quota onmogelijk maken. De rechter is bovendien van mening dat structurele verleasers tijd genoeg hebben gehad om hun bedrijfsvoering aan de nieuwe regels aan te passen.

Bron: website Agrarisch Dagblad , woensdag 02 juni 2004

Later meer nieuws over de ontwikkelingen!

Dronten, 02 juni 2004

_____________________

Verkoop quotum kan zonder toestemming verpachter

Pachters mogen in speciale gevallen hun melkquotum verkopen zonder toestemming van de verpachter. Tot die conclusie komt de pachtkamer in Arnhem. Voorwaarde is dat de pachter de helft van de marktprijs van het quotum afdraagt aan de verpachter. De pachter draait op voor de verkoopkosten.
Hoewel het hof waarschuwt dat de uitspraak van toepassing is op dit specifieke geval, ziet het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR) ook mogelijkheden voor andere pachters. Uit de uitspraak blijkt volgens directeur Willem Bruil dat verpachters niet zonder meer de verkoop van het quotum kunnen aangrijpen  om een pachtovereenkomst te ontbinden.
Het is volgens hem altijd verstandig om als pachter vooraf toestemming te vragen voor de verkoop van het quotum. Als de verpachter weigert, kan een pachter alsnog verkopen.
In dit geval oordeelde de rechter dat de verpachter geen goede reden had om te weigeren. Hij had het quotum jarenlang verleast. Dit kan nu niet meer. Wie het quotum niet vol melkt, raakt het kwijt. Bij de pachter uit Wehl ging het om 34.500 liter. Dat is met vier koeien vol te melken. Voor de pachter is dat niet meer de moeite waard en de verpachter blijkt niet de intentie te hebben om het zelf vol te melken. Daarmee hebben verpachter en pachter een gezamenlijk belang, namelijk het te gelde maken van het quotum, concludeert de rechter.

Bron: Agrarisch Dagblad ,donderdag 27 mei 2004

Uitspraak Pachtkamer Gerechtshof Arnhem d.d 18 mei 2004

______________________

Nader bericht over de procedure

Naar aanleiding van vele telefoontjes berichten we u het volgende.

Mensen kunnen zich blijven aansluiten. Pas na de inhoud van het vonnis gezien te hebben weten we of de nieuwelingen zich ook direct op het vonnis kunnen beroepen. Eventueel komt er een algemene schorsing voor bedrijven in een positie als de oude aangeslotenen en eist het gelijkheidsbeginsel dat -indirect- ook alle nieuwelingen bescherming van het vonnis krijgen.

Wilt u zich aansluiten dan dient u 500,-- euro over te maken naar  Procedure Behoud Melkleasen, bankrekening  37.47.08.932.

Vriendelijke groeten,

Guus Habets, Nagele 17 mei 2004

__________________

Kort verslag kort geding over melkleasen te Den Haag

Het kort geding van de Stichting Handen af van Melkleasen tegen de Staat der Nederlanden over de nieuwe Regeling Superheffing heeft op 14 mei te Den Haag plaatsgevonden. De zitting duurde ongeveer 3 uur. Onze mensen hadden een positieve indruk van de gang van zaken. Hieruit kunnen geen conclusies getrokken worden. Het is afwachten hoe de beslissing van de rechter zal zijn. De uitspraak is op 02 juni 2004. Later kunnen wij waarschijnlijk wel meer informatie geven maar alles moet nog worden doorgesproken.

Vriendelijke groeten,

Henk Lammers  Dronten, Zaterdag 15 mei 2004

__________________________

Kort geding op 14 Mei 2004 in Den Haag

Vanwege de enorme belangstelling voor het kort geding, is bij de rechtbank geprobeerd voor iedereen een plaats te reserveren.
De Facilitaire dienst van het Paleis van Justitie te den Haag heeft ons echter gisteren laten weten dat er slechts 30 mensen de zitting van het kort-geding kunnen bijwonen (i.v.m. de te nemen veiligheidsmaatregelen).

In overleg met de advocaten hebben we gemeend de mensen die hun gegevens aan ons ter beschikking hebben gesteld, voorrang te geven om de zitting bij te wonen.
Deze mensen worden in de loop van deze dag (12 mei 2004) gebeld.
Wanneer u vrijdag toch naar den Haag wilt komen; na afloop van de zitting (om ongeveer 13.00 uur) zal er buiten de rechtbank of elders een verslag worden gegeven van de zitting.


Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de stichting Handen af van Melkleasen, 12 mei 2004

Rechtbank s-Gravenhage

________________

Kort geding Handen af van Melkleasen

De Stichting Handen af van Melkleasen spant een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden inzake de nieuwe Regeling Superheffing.

De stichting baseert kort geding op drie zaken. In die nieuwe regeling, die 1 april van kracht wordt, staat onder andere dat melkveehouders minstens 70 procent van hun quotum zelf moeten volmelken. Er mag dus hooguit 30 procent tructureel worden verleasd (de zogenoemde 70-30-regel).
De stichting baseert haar kort geding op drie zaken:

- Veerman heeft meer ruimte van de EU dan hij zegt. Door creatief om te gaan met de Nationale  Reserve (onbenut melkquotum) kan de 70-30-regel worden verruimd.
- Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft Veerman gesommeerd in Brussel te pleiten voor een overgangstermijn van 3 jaar. Daar is niets van terechtgekomen.
- Het verbod op structureel verleasen is in strijd met bepalingen van het internationaal recht.

Bovendien stoort het de stichting dat Veerman tot drie keer toe heeft geweigerd met ze te praten. “Daardoor is hij erg eenzijdig voorgelicht”, aldus voorzitter Guus Habets. “Hij weet gewoon niet waar hij over praat.” Zo stelt Veerman dat de inkomensdaling, waar structurele verleasers mee worden geconfronteerd, wel mee zal vallen. “Hij zegt dan ook nog eens dat ze geld in een lijfrentepolis kunnen stoppen”, aldus Habets. Maar de realiteit is volgens hem dat pachters bij quotumverkoop met de verpachter, fiscus en soms ook de bank moeten afrekenen. “Dan blijft er niets over om in een lijfrente te stoppen.”
LNV ziet het kort geding met vertrouwen tegemoet. Volgens bronnen binnen het ministerie biedt de EU-verordening absoluut geen mogelijkheid de 70-30-regel te verruimen. Een verordening werkt rechtstreeks in elke lidstaat. Met betrekking tot de overgangstermijn stellen ze dat structurele verleasers al sinds april vorig jaar weten dat de 70-30-regel wordt ingevoerd en dat ze tot 31 januari 2005 de tijd hebben quotum te verkopen. Verder ziet LNV wel dat de 70-30-regel tot bedrijfsbeŽindigingen zal leiden, maar dat is iets anders dan ‘faillissementen en gedwongen liquidaties’, waar de Stichting het in haar persbericht van vorige week vrijdag over heeft.

Bron: Boerderij , 2 april 2004

Dronten, 14 april 2004

________________

Verleasers die weer willen melken vinden geen afnemer

Een aantal melkveehouders dat weer wil gaan melken omdat verleasen niet meer is toegestaan, kan dit voornemen niet tot uitvoering brengen omdat er geen zuivelondernemer is die bereid is hun melk te verwerken. Sommige zuivelondernemingen gebruiken daarbij als argument dat de hoeveelheid melk te klein is om op te halen. Andere ondernemingen zoals Friesland Coberco leggen een rentreegrens bij drie jaar.

Het ministerie van LNV heeft op de klachten en vragen van enkele veehouders die tegen deze muur aanlopen, nietszeggend gereageerd. COS en Productschap Zuivel zeggen er niets mee van doen te hebben. 'Het gaat hier om een privaatrechterlijke zaak tussen producent en afnemer en daar willen wij niet tussen zitten.' Volgens de pachters (want het gaat hier in veel gevallen om pachters) is niet de genoemde extra moeite voor het afhalen van de melk de ware reden van weigering, maar het feit dat de meeste zuivelondernemingen al meer dan genoeg melk hebben. Ondertussen zitten de bewuste melkveehouders met de handen in het haar. De meeste hebben een zodanige leeftijd dat ze nog lang niet kunnen stoppen. Verkopen van de melk is ook geen optie want dan worden ze broodloos. Een bijeffect van de gedwongen beŽindiging van leasen die naar het lijkt niet voorzien is door minister en Tweede Kamer.

KKM

Veehouder Jan Algra in het Friese Bergum heeft een quotum van ca 200.000 kg. Zijn vader heeft de melk een aantal jaren geleden om gezondheidsredenen in de maatschap moeten verleasen. Ze zijn vanaf toen tevens uitgeschreven als lid van destijds Friesland Frico Domo (thans Friesland Coberco). Zoon Jan wil nu echter weer gaan melken. Het bedrijf is er klaar voor en hij kan aan alle kwaliteitseisen van ondermeer KKM voldoen. Maar Friesland Coberco wil zijn melk niet afnemen. Het argument is dat ze genoeg melk hebben en zich niet verplicht voelen hem weer als lid/leverancier aan te nemen. Een ander argument is dat hij de laatste tien jaar niet meer heeft bijgedragen aan de investeringen in deze onderneming. 'Maar', zegt Algra,' het argument van de extra melk gaat niet op want de leaser heeft mijn melk altijd aan Friesland Coberco geleverd. Qua hoeveelheid verandert er voor hen dus niets.' Van alle zuivelondernemingen die hij zijn melk heeft aangeboden, heeft alleen Campina positief gereageerd. 'Maar Campina komt hier in dit gebied de melk niet ophalen en al helemaal niet voor mij alleen. Dus sta ik met lege handen.'

Briefwisseling

Algra heeft de laatste weken over deze zaak een intensieve briefwisseling gevoerd met het COS. Maar hij komt daar niet verder mee. 'Het zijn ontwijkende en nietszeggende reacties die ik krijg. Ik heb het COS voorgehouden dat ze mij in feite verplichten om de melk vanaf 1 april weer zelf te produceren en te leveren aan door het COS erkende opkopers. Dat kan ik dus gewoon niet doen. Hoe het verder moet weet ik niet. Wellicht moet ik met een ander een maatschap aangaan of samen met iemand mijn quotum hier vol gaan melken. Vergeet niet dat hier sprake is van broodroof door de minister. Desnoods moeten we deze zaak die natuurlijk bij veel meer pachters speelt, maar voor de rechter brengen.'
Volgens jurist mr. P. A. de Hoog is het de hoogste tijd dat er een procedure over deze zaak wordt opgestart. Er moet een uitspraak komen van het Europees Hof dat dit niet kan. Ook de politiek kan dit volgens hem niet zomaar voorbij laten gaan.'
Voorlichter Rob van Dongen van Friesland Coberco kent de problemen van Algra. 'E zijn meer melkveehouders die met dit probleem zitten. Ons beleid is dat als een melkveehouder door omstandigheden enkele jaren niet heeft kunnen melken, wij bereid zijn hem weer als lid toe te laten als hij niet langer dan drie jaar is gestopt met leveren. Als die termijn langer is dan is toelating niet mogelijk. Nieuwe veehouders die bijvoorbeeld van elders komen bekijken we van geval tot geval. Daarbij letten we op de ondernemer en op de kwaliteitsaspecten als KKM. Wordt een veehouder toegelaten dan moet hij eerst 8,75 euro per 100 kg melk betalen om volwaardig lid te worden. Dat laatste geldt voor als deze persoon uit bijvoorbeeld het district van Campina komt. Een DOC-leverancier wordt niet door ons aangenomen omdat DOC in principe overal in het land de melk ophaalt.'

Bron: Veldpost, 10 april 2004

paasdagenfijn.jpg (5339 bytes)

___________________________

Persbericht

"De Stichting "Handen af van Melkleasen" heeft bij brief van 24 maart 2004 de Staat der Nederlanden aangekondigd een kort geding te zullen beginnen indien de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit niet bereid is de nieuwe Regeling Superheffing aan te passen als door de stichting verzocht.
De minister heeft aangekondigd dat de Regeling met ingang van 1 april 2004 gaat gelden, maar heeft deze nog steeds niet bekendgemaakt. Op basis van al wel genoemde hoofdlijnen van de Regeling eist de Stichting onder meer dat de minister gevolgen van de door hem voorgestelde Regeling voor de bij de Stichting aangeslotenen onder ogen ziet en de Regeling, zoals hem vrijstaat, daaraan aanpast opdat faillissementen en gedwongen liquidaties kunnen worden voorkomen.
Daarnaast is de Stichting van mening dat het voorgenomen verbod op totaalverleasen/totaalverhuren en het verbod om structureel meer dan 30 % van het quotum te verleasen/verhuren een onrechtmatige daad jegens de aangeslotenen is omdat de minister tot zulke verboden niet verplicht is en deze tevens in strijd komen met onder meer bepalingen van internationaal recht".

Einde persbericht

Zoals uit de tekst blijkt, geldt de procedure voor de aangeslotenen van de Stichting. De lijst met namen van de aangeslotenen is bekend bij notaris A. Pera te Zelhem. Het blijft mogelijk dat medestanders zich bij ons aansluiten. Echter pas nadat zij, overeenkomstig de meerderheid van de stemmen op de jaarvergadering van 3 februari 2004, € 500,00 bijdragen in de procedure kosten. De bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 37.47.08.932 t.n.v. procedurerekening behoud melkleasen. Notaris A. Pera Zelhem.

Vriendelijke groeten,
Guus Habets
Nagele, 26 maart 2004

Hoi! Op de foto rechts Guus Habets in een nieuwsreportage van Omroep Flevoland TV over het kort geding van de Stichting Handen af van Melkleasen tegen minister Veerman van LNV. Deze reportage was op alle Nederlandse regionale tv-zenders te zien en ook over de gehele wereld via de Wereldomroep (BVN-TV).

Opmaak: Henk Lammers  Dronten, 4 april 2004

___________________

Verpachter wil pachter dwingen quotum vol te melken

Kan een verpachter de pachter verplichten om weer opnieuw te melken en kan een pachter de verpachter dwingen om het melkquotum te verkopen? Twee belangrijke juridische vragen in een rechtzaak tussen een pachter en zijn verpachter. Het proces dat nu in de pachtkamer van Arnhem loopt, kan als een soort proefproces gezien worden want er is geen enkele jurisprudentie bekend.

Op 1 april is het zover. Dat treden de nieuwe regels voor het structureel verleasen van het melkquotum in werking. De problemen die door deze verandering ontstaan, zijn echter nog lang niet opgelost. Met name de pachtbedrijven die een melkquotum hebben en niet meer melken hebben veelal problemen. Volgens Peter de Hoog, agrarisch jurist en specialist in pachtzaken, is deze situatie ontstaan als gevolg van de botte wijze waarop minister Veerman de lease regeling heeft doorgedrukt. De Hoog maakte deel uit van de commissie van deskundigen die Van Aartsen, de toenmalige minister van Landbouw, adviseerde over het verleasen van het melkquotum. 'Veerman heeft deze regeling te overhaastig ingesteld. Dat is politiek dwaas. Overigens is er in de Tweede Kamer een motie ingediend voor een andere verdeling dan de 50/50 verhouding. Door die motie en de politieke discussie is het nog onduidelijk hoe de regels tussen pachter en verpachter omtrent het melkquotum er uit komen te zien', aldus De Hoog.

Wanprestatie

Een typisch probleemvoorbeeld is de patstelling waarmee konijnenhouder en pachter Theo Koning uit het Achterhoekse Wehl wordt geconfronteerd. Hij is nu in een proefproces verwikkeld dat de term "Wanprestatie" waarschijnlijk zal herdefiniŽren. De verpachter wil dat de konijnenhouder weer begint met melken en weigert het melkquotum te verkopen. Theo Koning heeft echter niet de mogelijkheid om opnieuw te melken. Daarnaast is de 35.000 kilogram quotum, die hij heeft (20.000 kilogram staat op de verpachte grond) te weinig om een renderende melkveehouderij op te zetten en de boer betwijfelt of er daadwerkelijk een zuivelfabriek is die de melk zal accepteren. Theo Koning: 'Gezien mijn situatie moet het quotum wel verkocht worden: anders raak ik straks het quotum kwijt en verdwijnt het in de nationale reserves. De verpachter wil echter het quotum niet verkopen en heeft inmiddels een rechtzaak tegen mij aangespannen om mij te dwingen weer te gaan melken. Als ik dat niet doe dan zou dat volgens de wetgeving een wanprestatie zijn'.

Schadeclaim

Tegelijkertijd met de eis van de verpachter heeft de konijnenhouder de eis neergelegd dat de verpachter het quotum moet verkopen. Als de verpachter het quotum niet verkoopt dan zal Theo ruim 20.000 euro verliezen en dient hij een schadeclaim in. Beide procedures lopen in een rechtzaak bij de pachtkamer in Arnhem en op 27 april zal er door de rechter een uitspraak gedaan worden. Die uitspraak zal  bepalend kunnen zijn in andere rechtzaken tussen pachter en verpachter over het melkquotum. Volgens jurist Peter de Hoog bestaat er geen jurisprudentie over de vraag of een verpachter een pachter kan dwingen om  te melken als deze niet in staat is om opnieuw te melken. 'Wanneer een pachter een wanprestatie levert, kan de pacht ontbonden worden. Met andere woorden: als het melkquotum in de nationale reserves verdwijnt doordat de pachter niet gaat melken, kan dat worden opgevat als een wanprestatie. Het is echter niet ondenkbaar dat er geen sprake van wanprestatie is als de pachter niet in staat is om te melken door technische oorzaken, gezondheidsproblemen of doordat de zuivelfabriek weigert de melk te accepteren'. Ook wat betreft de procedure die Theo Koning tegen de verpachter heeft aangespannen, bestaat onduidelijkheid/ 'Beide partijen hebben natuurlijk een claim van vijftig procent op het melkquotum. Wanneer het quotum verloren, omdat de pachter onmogelijk kan melken en de verpachter niet wil verkopen, dan kan het mogelijk zijn dat de verpachter een schadevergoeding aan de pachter moet betalen', aldus De Hoog.

Domeinen

Niet alleen de verpachter van Theo Koning wil dat de pachter met melkquotum opnieuw gaat melken, ook de grootste verpachter van Nederland, Domeinen (*) heeft aangegeven dat zij de pachter wil dwingen om opnieuw te melken. Tenminste 70 procent van het melkquotum. Zij ziet het niet volmelken van het quotum als een wanprestatie, getuige de brief die Domeinen naar haar pachters heeft gestuurd. 'Het niet in standhouden van het volledig  melkquotum dat op het gepachte rust, wordt door Domeinen op basis van de geldende jurisprudentie gezien als wanprestatie. Dat leidt in het algemeen tot ontbinding van de pacht', aldus de brief van Domeinen die naar de pachters is verstuurd.

Bron:  Veldpost, 20 maart 2004

* Dienst Domeinen is een onderdeel van het Ministerie van FinanciŽn

Henk Lammers  Dronten, 21 maart 2004

____________________

Antwoorden minister op vragen Koopmans (CDA)


Antwoorden van minister Veerman op vragen van Koopmans (CDA) inzake het Verenigd Koninkrijk en de zuivelquota, datum 08-03-2004.

1
Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Verenigd Koninkrijk geen confiscatie zuivelquota'? 1)

Ja.

2
Is het waar dat minister Beckett van milieu, voedsel en plattelandszaken voorlopig alles bij het oude laat? Zo ja, wat betekent dat precies en hoe verhoudt zich dat tot de vraag vanuit de EU om het structureel verleasen per 1 april 2004 af te schaffen?

3
Hoe verhoudt de opmerking in uw brief van 23 oktober 2003 2), dat Nederland op basis van de nieuwe EU-verordening gehouden is aan het verbieden van totaalverhuur van het melkquotum, zich tot de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, waar alles bij het oude wordt gelaten? Wat betekent dit precies?

Nee, minister Beckett laat voorlopig niet alles bij het oude, met ingang van 1 april 2004 zal ook in het Verenigd Koninkrijk het totaalverhuren van melkquotum verboden zijn. Iemand die toch zijn quotum totaal verhuurt of niet gebruikt, raakt dit kwijt aan de nationale reserve.

Het desbetreffende bericht over de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk heeft betrekking op de resultaten van de consultatie van belanghebbenden over de wijze van toepassen van de zogenaamde 70 procent-regel, vastgelegd in de EU-Verordening voor de zuivelquotering.

Bij de zogenaamde 70 procent-regel bestaat de optie voor de lidstaten om het gehele of een gedeelte van het quotum aan de nationale reserve te laten vervallen, wanneer een melkveehouder minder dan 70% van zijn quotum volmelkt. Na consultatie van alle relevante belanghebbenden heeft minister Beckett besloten deze optionele mogelijkheid vooralsnog niet te gebruiken. Minister Beckett heeft overigens aangegeven dat zij dit besluit over 2 ŗ 3 jaar zal evalueren.

In de Nederlandse situatie zal de 70 procent-regel als maatstaf gelden voor de actieve producent. Daartoe zal ik gebruik maken van de bevoegdheid die de EG-regelgeving (verordening (EG) nr. 1788/2003) mij biedt, op grond waarvan een melkproducent die minder dan 70% van zijn quotum zelf volmelkt, het ongebruikte deel van zijn quotum verliest aan de nationale reserve. Dit is overeenkomstig het standpunt zoals ik dat aan de Kamer heb verwoord. Zie daarvoor mijn brieven van 24 september 2003 en 23 oktober 2003 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (respectievelijk Kamerstuk 28 625, nr. 10 en 28 625, nr. 11).

Ik wil met deze keuze stimuleren dat melkquotum daadwerkelijk wordt gebruikt en wel door actieve producenten. Uit deze keuze vloeit logischerwijs voort dat een producent het resterende deel van ten hoogste 30% naar eigen inzicht eventueel onbenut mag laten of verhuren. Dat doet recht aan de behoefte van de sector flexibel te kunnen reageren op de jaarlijks schommelende melkproductie.

4
Kunt u aangeven welke exacte plannen er zijn in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot pacht en melkquota? Hoe verhouden die plannen zich tot het Nederlandse stelsel?

Nee, de exacte plannen ken ik niet. Naar verluidt heeft minister Beckett in de eerder genoemde consultatieronde de kwestie van het volledig verbreken van de band tussen grond en zuivelquota aan de orde gesteld. In het bijzonder vanuit de hoek van de pachters is daarop aangedrongen. Zij heeft eind december 2003 bekendgemaakt dat geen sprake zal zijn van een volledige verbreking van de band tussen grond en melkquotum. Wel is zij voornemens de positie van de pachter, die zelf melkquota heeft gekocht te versterken. In de toekomst mag deze pachter aan het einde van de pachtperiode de quota die hij heeft gekocht houden, onder voorwaarde dat hij zuivelproducent blijft en hij geen contract heeft met de landeigenaar dat het tegendeel behelst.
Om dit mogelijk te maken zou wetswijziging vereist zijn.

De Nederlandse situatie verschilt van de Britse. De plannen van het Verenigd Koninkrijk zien op een situatie die zich in Nederland niet voordoet.
Indien in Nederland pachters na de introductie van het quotumstelsel (1984) zelf melkquotum hebben gekocht dan maakt dit quotum geen deel uit van de afrekening met de verpachter over het met de gepachte grond ter beschikking gestelde quotum.
Dit is derhalve anders dan in het Verenigd Koninkrijk, waar de pachter kennelijk niet zonder meer over het door hem zelf aangekocht quotum kan beschikken zonder medewerking van zijn verpachter/landeigenaar.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

dr. C.P. Veerman

Bron: website LNV

Dronten, 10 maart 2004

___________________

Verenigd Koninkrijk: geen confiscatie zuivelquota

Het Britse landbouwbedrijfsleven heeft opgelucht gereageerd nu minister Beckett van milieu, voedsel en plattelandszaken heeft besloten niet over te gaan tot gehele of gedeeltelijke confiscatie van zuivelquota die gedurende een bepaalde periode niet of slechts gedeeltelijk werden gebruikt. Overleg met het landbouwbedrijfsleven leverde een duidelijke meerderheid tegen confiscatie op in Engeland en Wales, maar in Noord-Ierland en Schotland lagen de verhoudingen anders. Desondanks heeft zij besloten voor een uniforme aanpak voor het gehele Verenigd Koninkrijk. Over 2 ŗ 3 jaar zal de minister de kwestie opnieuw bekijken, als het stof dat de beslissing van het Europees Hof van Justitie over ongebruikte quota heeft opgeworpen, is neergedaald .
Boer Thomsen uit Duitsland spande de zaak bij het Europese Hof van Justitie aan, waarbij het met name ging om de zogenaamde 70%-grens: confiscatie zou moeten plaatsvinden als in een bepaalde periode minder dan 70% van het melkquotum niet was benut.
Minister Beckett laat voorlopig alles bij het oude. Hoewel zij de band tussen grond en melkquota (nog) niet los wil laten heeft de minister in het licht van de uitspraak van het Hof wel besloten de regels met betrekking tot de overdrachten van quota zonder land te vereenvoudigen. Met ingang van 1 april 2004 wordt het gemakkelijker om melkquota zonder land te verhandelen, omdat agrarische bedrijven dan niet meer de bedrijfsmatige noodzaak van zo ’n overdracht hoeven aan te tonen. Daarnaast wil de minister het voor pachters mogelijk maken zelf aangekochte melkquota na het beŽindigen van de pacht te kunnen behouden, als zij ten minste als producent te boek blijven staan. Op dit moment heeft de pachter daarvoor een overeenkomst met de landeigenaar nodig. Voor een en ander is een wetswijziging noodzakelijk, zodat invoering niet eerder dan 1 april 2005 mogelijk is.

Bron: Website Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, januari 2004

Dronten, 20 februari 2004

__________________

CDA twijfelt aan einde verleasen melkquotum

Het CDA twijfelt aan de noodzaak om het volledig verleasen van melkquotum per 1 april 2004 te beŽindigen. Aanleiding voor de twijfel vormt een bericht dat de Britse landbouwminister Margaret Meckett zou hebben besloten 'voorlopig alles bij het oude te laten'.
LBActualiteiten, het bulletin van landbouwattachťs in het buitenland, meldde dat minister Beckett heeft besloten zuivelquota, die gedurende een bepaalde periode niet of slechts deels werden gebruikt, voorlopig niet te confisqueren (zie hierboven).
CDA-Kamerlid Ger Koopmans wil nu van landbouwminister Cees Veerman weten hoe dit zich verhoudt tot diens opmerking dat Nederland totaalverhuur van melkquotum můet verbieden, omdat de Europese Unie dat nu eenmaal voorschrijft.

Bron: Agrarisch Dagblad, 20 februari 2004

Dronten, 20 februari 2004

_________________

Vergadering donateurs

Aan alle donateurs,

Begin Februari 2004 word er een vergadering gehouden waarbij we uitleg zullen geven
over onze gesprekken met juristen.
We willen met u van gedachten wisselen over de te nemen stappen.
Uitnodiging volgt.

Vriendelijke groeten,
Guus Habets
Nagele, 19 januari 2004

_______________________

Nieuwsbrief

Voor Kerstmis is een nieuwsbrief van de stichting Handen af van Melkleasen naar alle donateurs verzonden. Hierin word uitleg gegeven over wat er de laatste tijd is gebeurd, welk pad er gevolgd is en over het overleg met de Juristen word kort verslag gedaan.
Tevens word er gevraagd een donatie te doen om de kosten te dekken van de afgelopen tijd.
We willen iedereen een goed en gezond 2004 toewensen.

Vriendelijke groeten,
Guus Habets,
Nagele, 27 december 2003

_________

Steun de stichting Handen af van Melkleasen
Secr. Hetty Doeze Jager
Kerkstraat 6
6661 NS Elst
Telefoon na 18.00 uur: 0481-373903

De stichting Handen af van Melkleasen zet zich in voor de belangen van huurders en verhuurders van melk. Als u interesse heeft en ons wilt steunen als donateur, kunt u bellen met voorzitter Guus Habets. Telefoonnummer: 0527-682284
e-mail: Guus Habets
Bankrekeningnummer stichting Handen af van Melkleasen: 40.00.24.187

N.B. Alleen donateurs ontvangen de nieuwsbrieven!

Dronten, 27 december 2003

_______________________

Teleurgestelde melkveehouder over de opheffing van het structureel verleasen

'We komen in de bijstand terecht'

Afgelopen voorjaar deden de eerste geruchten de ronde in de melkveehouderijsector over het al dan niet aan banden leggen van het structureel verleasen van melk. Er ontstond een heftige discussie tussen de wijkers en de blijvers in de branche. Een debat dat Evert en Petra de Boer uit Luttelgeest met lede ogen volgden. Van begin af aan hadden ze er een slecht gevoel bij. Een gevoel dat hoogstwaarschijnlijk wordt bevestigd. Want zoals het er nu uitziet zullen ze hun quotum per 1 april 2004 moeten verkopen en hun pachtboerderij moeten verlaten. lees verder

Dronten, 23 november 2003

____________________

Overleg met juristen

Op 7 november 2003 heeft het bestuur van de stichting Handen af van Melkleasen gesproken met 2 juristen, die ieder afzonderlijk de zuivelvoorstellen van de Europese Commissie bekeken hebben.
Dit gaf genoeg aanknopingspunten voor verder onderzoek.
De 2 juristen gaan nu gezamenlijk de zaak bekijken en zullen ons dan adviseren voor eventuele verder te nemen stappen.

Met vriendelijke groet, Guus Habets

Dronten, 13 november 2003

_________________

Brief van de Minister aan de Tweede Kamer

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door de leden van de verschillende fracties over de aanpassing van het beleid voor melkleasen.

datum 23-10-2003

______________________

Terugblik op AO melklease van 23 juni 2003

De leden van de fractie van het CDA vragen hoe het staat met het onderzoek naar de verdeling van de waarde van het melkquotum tussen pachter en verpachter. Ook de leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hiernaar. Tevens vragen zij nu alvast aan de minister van LNV of hij de 50-50 waardeverdeling rechtvaardig vindt.
Ten aanzien van de termijn kan ik u mededelen dat mijn departement thans onderzoekt of er goede redenen zijn om af te wijken van de gangbare verdeling van de waarde van het melkquotum bij de beŽindiging van de pacht of het melkveebedrijf. Ik zal de uitkomsten van dat onderzoek en mijn standpunt nog dit jaar bekend maken.
Op de vraag of ik de huidige verdeling rechtvaardig acht, antwoord ik als volgt. De reeds sinds eind tachtiger jaren geldende verdelingsmaatstaf is een door de rechter ontwikkelde maatstaf, gegrond op redelijkheid en billijkheid. Mij lijkt de ontwikkelde maatstaf inderdaad redelijk en billijk, mede in het licht van de omstandigheid dat in 1984 bij de introductie van het stelsel de gerealiseerde melkproductie in het referentiejaar en de in gebruik zijnde grond voor de melkproductie de basis vormden voor de introductie en toekenning van het melkquotum om niet.
Zoals de Kamer bekend is, behoort het melkquotum aan de verpachter toe. Voorop moet staan dat de verdeling van de waarde van het melkquotum afhankelijk is van de afspraken die verpachter en pachter daaromtrent hebben gemaakt. Bij gebreke van zulke afspraken heeft de pachter echter op basis van bestendige jurisprudentie recht op de helft van de waarde van het melkquotum, bijzondere omstandigheden daargelaten.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de leden van de LPF-fractie zal ik nogmaals mijn argumenten voor deze beleidswijziging uiteen zetten. Zoals bekend blijft gedeeltelijke verhuur van quotum toegestaan. Melkquotum is uitsluitend bedoeld als instrument voor productiebeperking en niet als structurele inkomensbron voor gewezen melkveehouders. De mogelijkheid van verhuur van melkquotum is in de regelgeving opgenomen als instrument om eventuele mee- en tegenvallers in de melkproductie te kunnen opvangen. Vanwege het beperkt toestaan van melkquotumverhuur zal - in ieder geval tijdelijk - een groter aanbod van melkquotum op de markt komen, waardoor de prijs enigszins zal dalen. Tevens zal het aanbod naar verwachting ook structureel wat hoger zijn.

Besluit Landbouwraad

De leden van de fractie van het CDA vragen of de minister de nieuwe Verordening melkquotering welke onderdeel uitmaakt van het in juni tot stand gekomen landbouwakkoord in de EU de Kamer kan doen toekomen. Tevens vragen zij of het vraagstuk van het structureel verleasen expliciet aan de orde geweest is tijdens de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid? Zo ja, in hoeverre was het mogelijk om bijvoorbeeld met de landen als Engeland en Ierland een 'alliantie' te sluiten omdat deze landen dezelfde problematiek kennen?
De leden van de LPF-fractie willen graag weten wie het initiatief heeft genomen om te komen tot het instellen van de nieuwe verordening en waarom? Wat is de inzet van Nederland geweest bij de gesprekken en de onderhandelingen hierover in Brussel? En waarom?

De nieuwe verordening melkquotering is nog niet officieel gepubliceerd. Via de website http://europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/index_nl.htm kunt u echter een voorpublicatie vinden.
Zoals bekend heeft de Europese Commissie na het Thomsen arrest in 2002 de totaalverhuur ter discussie gesteld. Vervolgens heeft de Commissie het initiatief genomen om totaalverhuur niet langer toe te staan door middel van een bepaling in de nieuwe verordening voor de melkquotering. Deze verordening is onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Nederland heeft bilateraal contact gehad met het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Europese Commissie. Van meet af aan was Nederland samen met die landen en de Commissie zelf ook van mening dat het melkquotum toebehoort aan de actieve producent. Wel heeft Nederland bij de Commissie gepleit voor een overgangsperiode bij het afschaffen van totaalverhuur van het melkquotum.
Het volledig [100%] verhuren van het melkquotum kon op geen of nauwelijks steun van andere delegaties rekenen. Algemeen was de opvatting dat verhuur van 30 % van het quotum voldoende flexibiliteit geeft aan de producent.

De leden van de LPF-fractie vragen of Nederland verplicht is de totaalverhuur te verbieden of dat de Verordening Nederland daartoe de mogelijkheid biedt. Bepaalt de Verordening dat het deel dat verhuurd mag worden maximaal 30% mag zijn of is dat nationale invulling?
Op basis van de nieuwe EU-verordening is Nederland gehouden totaalverhuur te verbieden. Nederland mag alleen nog de verhuur van een deel van het quotum toestaan. Het huidige beleid dat totaalverhuur toestaat is daarmee van de baan. Dat voortaan nog 30% mag worden verhuurd, is nationale invulling op basis van de EU-verordening. Zoals ik in eerdere brieven al aangaf, eist de nieuwe verordening dat een producent die over melkquotum beschikt actief moet zijn. Op grond van de nieuwe verordening kan van een producent die minder dan 70% van zijn quotum volmelkt, het niet benutte quotum worden afgeroomd ten behoeve van de nationale reserve. Een producent moet dus zelf ten minste 70% van zijn quotum benutten.
Ik ben van mening dat dit een goede maatstaf biedt voor de mate waarin een producent actief moet zijn. De resterende 30% mag worden verhuurd aan een ander.

De leden van de LPF-fractie vragen waarom de minister c.q. Brussel als niet-producent ingrijpt in een systeem waar de praktijk naar tevredenheid gebruik van maakt.
Vanaf april 1984 kent het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een melkquoteringssysteem. De Europese Raad stelt de kadervoorschriften vast en laat de bevoegdheid verdere regels te stellen aan de Europese Commissie. De Nederlandse autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van deze regels en de minister kan op enkele onderdelen daar nadere invulling aan geven. De redenen waarom totaalverhuur niet meer kan worden toegestaan, heb ik hierboven al op een rij gezet.
In de brief van 24 september jl. is het Thomsen-arrest niet meer genoemd, omdat thans de nieuwe Verordening voor de melkquotering totaalverhuur verbiedt en van de producent eist dat hij actief is of voorbereidingen treft dat spoedig te gaan worden.

Nationale invulling nieuwe Verordening

De leden van de fractie van het CDA vragen in hoeverre het parlement nog de gelegenheid krijgt om nader met de minister van gedachten te wisselen over de nieuw te maken ministeriŽle regeling superheffing, welke elementen daarin worden opgenomen, of het gaat om een ťťn op ťťn vertaling van de verordening en welke 'nationale' vrijheden er zoal zijn. De leden van de VVD-fractie vragen wanneer de regeling superheffing wordt gepubliceerd.
Op antwoord van de leden van de VVD fractie kan ik u mededelen dat de nieuwe regeling superheffing naar verwachting rond de jaarwisseling gepubliceerd zal worden en op 1 april 2004 in werking treden. De meest in het oog springende elementen van die regeling zijn reeds onderwerp van gesprek geweest met het parlement.
Zoals bekend is, wordt voor de totstandkoming van een ministeriŽle regeling het parlement niet geraadpleegd. Dat past ook niet bij het karakter ervan.

De leden van de fracties van het CDA en van de VVD vragen welke voorwaarden er gehanteerd zullen worden bij het terugvragen van het melkquotum uit de nationale reserve.
Het nieuwe systeem eist een actieve producent. De producent die in enig jaar te weinig of geen melk produceert, raakt inderdaad zijn quotum of een deel daarvan kwijt aan de nationale reserve. De voorwaarden waaronder hij dat weer terug kan krijgen, heb ik uitvoerig verwoord in mijn brief van 24 september jl. Belangrijkste voorwaarden zijn dat een producent het verzoek tijdig doet en dat hij daadwerkelijk weer en in voldoende mate met de melkproductie begint. Over overige voorwaarden van - vooral - administratieve aard moet nog overleg met de uitvoerende instanties plaatsvinden. De procedure zal naar verwachting niet langer duren dan de huidige, vergelijkbare procedure.

De leden van de CDA-fractie vragen om meer duidelijkheid over de uiterste termijn voor registratie van verkoop van quotum in 2005.
Er is overleg geweest met de uitvoerder van de superheffing, de Centrale Organisatie Superheffing (COS). De huidige termijn van 31 december is ingesteld om tijdig voor afloop van een heffingsperiode (31 maart) te kunnen vaststellen over welk quotum een producent beschikt.
Immers, op basis van het beschikbare quotum berekent een zuivelfabriek de verschuldigde superheffing voor de veehouder en verrekent deze met de melkprijzen. Het doel van deze termijnbepaling is te zorgen dat tijdig het juiste verschuldigde bedrag - overeenkomstig de voorschriften van de EU - kan worden geÔnd en afgedragen. De ervaring leert bovendien dat de meeste quotumtransacties aan het einde van de termijn worden ingediend. De verificatie en vervolgens registratie van de jaarlijkse hoeveelheid van circa 5.000 transacties door de COS vergt een aantal weken. Gezien het grote belang gemoeid met tijdige en adequate registratie van quotumtransacties enerzijds, de mogelijke behoefte aan een ruimere periode voor verkoop van quotum in het komende jaar anderzijds, zal ik de uitvoerende instantie verzoeken om de uiterste termijn voor registratie van verkocht quotum in het quotumjaar 2004/2005 eenmalig te verschuiven naar 1 februari 2005.

De leden van de CDA-fractie vragen hoe de minister omgaat met de wens van deze leden dat er een discretionaire bevoegdheid voor de minister komt.
Vooropgesteld zij dat de Europese verordeningen in casu in feite alle beginselen en randvoorwaarden regelen. Van een nationale discretionaire bevoegdheid om daarvan af te wijken of deze zelf te bepalen, is geen sprake. Dat betekent onder meer dat alle rechtstreeks werkende verplichtingen uit de EU verordening moeten worden nageleefd door de producent en ook dat deze verplichtingen moeten worden gehandhaafd door de Nederlandse autoriteiten. Slechts daar waar voor de producent een expliciete uitzondering op het nakomen van een verplichting is voorzien, zoals in het geval van overmacht, is het niet voldoen aan een verplichting verschoonbaar. Zoals reeds in mijn brief van 20 juni 2003 aangegeven zijn de Nederlandse autoriteiten ook in dergelijke gevallen niet vrij in hun doen en laten, maar gebonden door de communautaire uitleg van het begrip overmacht. Afrondend kan ik derhalve mededelen dat ik niet over een discretionaire bevoegdheid beschik om af te wijken van de Europese voorwaarden voor producenten die niet of niet meer hieraan voldoen.

De leden van de VVD-fractie vragen naar een definitie van een actief producerende boer. In mijn brief van 24 september jl. heb ik al aangegeven dat een melkveehouder vanaf 1 april 2004 alleen als actieve producent zal worden beschouwd indien hij minimaal 70% van zijn melkquotum zelf produceert en op de markt brengt.

De leden van de LPF-fractie vragen naar de financiŽle en sociale gevolgen van het afschaffen van het totaal verhuren van melkquotum en vragen of een beleidswijziging naar de mening van de minister op deze termijn kan worden ingevoerd en of de minister schadeclaims verwacht.
Mijn inzicht in de financiŽle en sociale gevolgen van het verbod op totaalverhuur is als volgt. De gevolgen voor de quotumprijs heb ik reeds eerder verwoord. De gevolgen voor de huidige groep van totaalverhuurders variŽren, afhankelijk van het geval. De gevolgen kunnen behoorlijk ingrijpend zijn, maar zijn onontkoombaar. Reeds in eerdere overleggen heb ik getracht aan te geven welke mogelijkheden er voor de huidige groep totaalverhuurders resteren, zodat zij voor zichzelf de beste keuze kunnen maken. Uit brieven die mij bereiken blijkt het soms inderdaad om schrijnende gevallen te gaan, waarvoor ik echter op de grond van Europese regels geen oplossing kan bieden.

Met mijn brief van 3 april 2003 (kenmerk TRCJZ/2003/3114) heb ik een jaar voor de beleidswijziging zou ingaan duidelijkheid willen scheppen voor de groep van totaalverhuurders. De voortdurende discussie over het onderwerp belemmert echter de door mij gewenste helderheid. Ik hoop niet dat een deel van huidige totaalverhuurders zich vastklampt aan iedere perspublicatie, die de suggestie in zich draagt dat totaalverhuur mogelijk blijft, in plaats van zich te beraden op hun toekomst en passende maatregelen te nemen.
De nieuwe Verordening wordt op 1 april 2004 van kracht en daarmee verandert het stelsel van melkquotering. De Verordening heeft rechtstreekse werking in Nederland, zodat de verplichtingen uit die verordening direct voor alle producenten gelden. Ik meen dat de invoeringstermijn voldoende ruimte biedt voor alle producenten om adequate aanpassingen in de bedrijfsvoering te nemen. Op basis hiervan verwacht ik dan ook niet dat eventuele schadeclaims kans van slagen zullen hebben.

De leden van de LPF-fractie willen weten waarom melkveehouders die aangegeven dat zij binnen een bepaalde termijn hun quotum weer zelf gaan gebruiken dit toch eerst moeten kwijtraken aan de nationale reserve, waarom zij het totale quotum niet zonder meer terug kunnen krijgen en of daar geldbedragen mee zijn gemoeid.
Het vervallen van het quotum aan de nationale reserve bij inactiviteit van de producent is nodig om te voorkomen dat het quotum door een ander kan worden gebruikt. Tevens dient het als stimulans voor de desbetreffende producent om zelf weer de melkproductie te hervatten op straffe van definitief verval van het quotum aan de nationale reserve. Voor de producent zijn hier geen kosten aan verbonden. De uitvoeringskosten voor de voorlopige intrekking en de toewijzing van een quotum zijn voor rekening van de overheid.

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op het feit dat de overmachtsituatie geen soelaas bied voor de huidige groep van totaalverhuurders en vraagt hoe de minister van plan is om te gaan met deze schrijnende gevallen.
Terecht merken de leden van de fractie van ChristenUnie op dat totaalverhuur van quotum als beleid van de baan is. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden zou het als gevolg van een overmachtsituatie nog mogelijk kunnen zijn eenmalig totaalverhuur toe te staan.
Voor zover ik het op dit moment kan overzien, staan degenen die niet in staat zijn te voldoen aan de nieuwe eisen als gevolg van de EU-verordening twee mogelijkheden ten dienste:

* ten eerste kunnen zij definitief stoppen met de melkproductie en het quotum verkopen of, in geval van een pachtsituatie, tot een afrekening met de verpachter komen.
* ten tweede kunnen zij de melkproductie direct hervatten of - indien zij vast en zeker van plan en in staat zijn de melkproductie binnen afzienbare tijd weer op te pakken - de situatie van tijdelijke inactiviteit continueren, waardoor echter op 1 april 2005 hun quotum vervalt aan de nationale reserve. Dit quotum kunnen zij terugkrijgen bij de herstart van de melkproductie voor 1 april 2007 en een realisatie van 70% van het initieel melkquotum in het tijdvak 1 april 2007-2008.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen nog hoe strikt er zal worden omgegaan met het vol produceren van de 70% van het melkquotum. Leidt bijvoorbeeld het vol melken van 68% er al toe dat 32% aan de nationale reserve vervalt?
Het genoemde percentage van 70% is de minimumeis. Het is derhalve voor de producent van belang ten minste dat percentage vol te melken. Het is vervolgens een eigen keuze van een melkveehouder om het maximum van 30% te verhuren. Ik ga ervan uit dat een verstandige melkveehouder ervoor zorgdraagt dat hij niet minder dan 70% van zijn quotum produceert en dus zelf bij het verhuren van zijn quotum rekening houdt met een marge voor het opvangen van tegenvallers in de productie.


De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

dr. C.P. Veerman

Bron: site LNV

___________________

Nieuws van de stichting Handen af van Melkleasen

De stichting Handen af van Melkleasen heeft aan 2 juristen opdracht gegeven de definitieve wetsteksten zuivel nader te bestuderen.
Na bestudering zullen de juristen aan de stichting advies uitbrengen.

Met vriendelijke groet, Guus Habets

Dronten, 8 oktober 2003

______________________________

  Ingezonden brief over het boekhoudkundig afschrijven van melkquotum

Afschrijving

De LTO-vakgroep Rundveehouderij en anderen zijn verbijsterd over de plannen van de overheid om de afschrijvingstermijn te verlengen. Nu piept voorzitter Siem Jan Schenk dat verandering van de spelregels ingrijpende gevolgen heeft voor de melkveehouderij. Boeren stemmen immers hun bedrijfsvoering af op de regelgeving.
Schenk en zijn vakgroepen waren in jubelstemming toen zij de minister aan hun zijde kregen om het verleasen van melkquotum te beperken. Dat vele duizenden bedrijven daardoor kapot gaan, is hen een waar genoegen.
Nu komt boontje om zijn loontje. Nu een bedreiging hen zelf betreft, zijn ze verbijsterd en is verandering van wetgeving ten behoeve van het maatschappelijk belang (overheid heeft geld nodig) onaanvaardbaar. Ik gun hun het koekje van eigen deeg van harte.
Recent LEI-onderzoek heeft uitgewezen dat verleasen van melkquotum geen structurele invloed heeft op de quotumprijs, maar dat zal de verlenging van de afschrijvingstermijn vast en zeker wel hebben. Dat hebben eerdere onderzoeken al lang vastgesteld.
Mogelijk worden nu tegenstanders van het verleasen nog eens voorstanders en krijgen zij spijt van wat ze verkwanseld hebben.

Corry Lamers, Angeren

Bron: Agrarisch Dagblad, 25 september 2003

____________________

Jurist schept nieuwe twijfels over lease-stop

De Amsterdamse jurist Peter de Hoog werpt nieuwe twijfels op over de juridische juistheid van de aanstaande afschaffing van het op grote schaal verleasen van melkquota.
In het tijdschrift Agrarisch Recht dat gisteren verscheen, stelt De Hoog dat het besluit van de Europese Unie om een eind te maken aan het structureel verleasen mogelijk strijdig is met het Europese recht.
Hij baseert zich op het arrest in de Duitse zaak Alkersleben / ThŁringen dat het Europese Hof in mei van dit jaar heeft gewezen. Daaruit is volgens De Hoog de conclusie te trekken dat een producent zijn quotum zelf of door een ander kan laten volmelken. "Mits hij er zorg voor draagt dat de melkproductie daadwerkelijk plaatsvindt en hij met het melkquotum binnen de landsgrenzen blijft", meent De Hoog.
Volgens die redenering is het beperken van de mogelijkheden tot de structurele verhuur van melkquotum naar mening van De Hoog strijdig met de EU-verordening die de superheffing regelt.
Het is de tweede keer dat De Hoog aan de belt trekt over het structureel verleasen van melkproductierechten.
Eerder greep de jurist het roemruchte Thomsen-arrest van het Europese Hof aan om de juistheid van de afschaffing van het structureel verleasen in twijfel te trekken.

Bron: Agrarisch Dagblad, 13 september 2003

Het arrest: Alkersleben / ThŁringen (site Europese Hof van Justitie)

____________________________

Productschap Zuivel

J.J. van Weperen (voorzitter vakgroep veehouderij  NLTO) is ook als bestuurslid van het Productschap Zuivel druk bezig te lobbyen tegen het structureel verleasen van melkquota.

In de openbare vergadering van het Productschap Zuivel van 16 april 2003 was het volgende aan de orde:

Citaat: De heer VAN WEPEREN (NLTO) vraagt of het zeker is dat het structureel verleasen van quotum in de toekomst onmogelijk wordt. De VOORZITTER zegt dat het ministerie zich duidelijk in deze zin heeft uitgelaten. De heer SCHENK (LTO) zegt dat er in Europa een meerderheid is voor het beperken van het verleasen. De heer BEEKMAN (voorzitter) voegt hieraan toe dat de nieuwe regeling in Europa op brede steun kan rekenen. De meeste lidstaten hadden al een beperkt regiem op dit gebied. Einde citaat.

In de volgende openbare vergadering van het Productschap Zuivel (18 juni 2003) begint de heer Van Weperen weer over hetzelfde onderwerp.

Citaat: De VOORZITTER zegt dat momenteel de Landbouwraad in Luxemburg gaande is. Er is enige hoop dat men nu uit de herziening van het landbouwbeleid komt. De heer VAN WEPEREN (NLTO) vraagt of het juist is dat aan het structureel verleasen van het quotum als gevolg van de wijziging van de superheffingregeling een eind komt. De VOORZITTER zegt dat de voorgestelde wijziging van de superheffingregeling aan duidelijkheid niet veel te wensen overlaat. Het structureel verleasen wordt daarmee onmogelijk gemaakt. Voor een eigen Nederlands beleid is dan geen plaats. De vraag is echter wanneer de gewijzigde regeling in werking treedt. De heer SOL (LTO) merkt op dat de nieuwe regeling het verleasen van een deel van het quotum mogelijk maakt. Aan welk deel moet daarbij worden gedacht? De heer BEEKMAN (voorzitter) zegt dat uit een ander deel van de ontwerp-verordening kan worden afgeleid dat het om 30% van het quotum gaat. Overigens moet de discussie over de betekenis van het Thomsen-arrest voor de huidige regeling los worden gezien van de nieuwe regeling. Einde citaat.

De volledige  verslagen zijn te lezen op de site van het Productschap Zuivel

Bron: Productschap Zuivel

Dronten, 14 september 2003

___________________________

Onderzoek LEI over quotumkosten

Afschaffen structureel verleasen
Het afschaffen van structureel verleasen wordt in deze studie niet nader geanalyseerd. Dit
heeft te maken met het feit dat deze optie reeds in de praktijk toegepast zal worden. De Europese Commissie (EC) wil naar aanleiding van het Thomsen-arrest (2002) volledig verhuren na 2003/2004 afschaffen en heeft hiervoor inmiddels toestemming van de Europese Raad van landbouwministers gekregen. Minister Veerman van LNV heeft dit voorstel overgenomen en ter goedkeuring aan de Tweede Kamer voorgelegd. Een meerderheid van de Kamer heeft hier inmiddels mee ingestemd.
De discussie over het structureel verleasen speelt reeds enige jaren. Halverwege 2001 schreef de toenmalige Minister Brinkhorst van LNV aan de Tweede kamer dat hij geen plannen had om het structureel verleasen van melkquota af te schaffen. De transparantie zou wel verbeterd kunnen worden, alhoewel hij stelde niet over aanwijzingen te beschikken dat er gemanipuleerd werd met de quotumprijs. Deze transparantieverbetering werd destijds gezien als een taak die het bedrijfsleven zelf ter hand zou moeten nemen.
Het huidige voorstel van Minister Veerman houdt in dat vanaf 1 april 2004 een producent zijn quotum voor minimaal 70% dient te benutten. Hierbij komt verhuurd quotum niet in aanmerking. Wanneer het verhuurde quotum (samen met de grond) niet wordt verkocht, zal dit met ingang van 2005/2006 volledig worden toegevoegd aan de nationale reserve (LNV, 2003; LNV0300227).
De juridische strijd over het afschaffen van het structureel verleasen is echter nog niet gestreden. Volgens sommige juristen vormt het eerder genoemde Thomsen-arrest geen rechtvaardiging voor het verbod op structureel verleasen. Deze advocaten zijn van mening dat het Thomsen-arrest geen betrekking heeft op leasen. Dat de Europese Commissie er wel die interpretatie aan geeft, hoeft Minister Veerman zich - volgens hen - niet aan te trekken. Alleen als het Europese Hof van Justitie er deze interpretatie aan geeft, zou dat wel moeten. Individuele lidstaten kunnen zelf kiezen welk deel van het quotum wordt verleest, maar hierbij zou tijdelijke overdracht toegestaan moeten worden. Ook wordt verschillend gedacht over de vraag (in een pachtsituatie) welk deel van het quotum bij verkoop voor de verpachter moet zijn en welk deel voor de pachter (op dit moment geldt een 50/50 - verdeling).
Er worden geen grote blijvende effecten verwacht voor de prijs van het melkquotum bij afschaffen van structureel verleasen. De prijs van de quota zal slechts tijdelijk lager zijn
(zie hoofdstuk 5). Door verschuivingen van zowel de aanbod- als de vraagcurve ontstaat na enige tijd een nieuw evenwicht rond de 'oorspronkelijke' prijs. De precieze effecten hangen dan af van de vorm van de curves en de mate van de verschuivingen. Door het afschaffen van structureel verleasen zal een gedeelte van het oorspronkelijke quotaverkeer komen te vervallen. Hiermee vervalt wel een structurele kostenpost. Dit heeft (slechts) eenmalig een neerwaarts effect op de quotumprijs. Het beŽindigen van het structureel verleasen zal de quotummarkt dus slechts tijdelijk 'ontspannen'. Na het stopzetten van het verleasen zal - zoals gesteld - de markt zich weer herstellen.
Verschillende makelaars zien in de praktijk al anticiperend gedrag ontstaan op het afschaffen van structureel verleasen. Kopende en verkopende partijen gaan namelijk in toenemende mate met elkaar een maatschap aan, waarbij feitelijk sprake is van een huurkoopconstructie (zie het hiernavolgende).

Bron: LTO-site

Dronten, 21 augustus 2003

Betwist einde van verleasen

Het structureel verleasen van melkquotum is vanaf 2004 niet meer mogelijk. Dat schrijft minister Veerman (LNV) aan de Tweede Kamer.

Deze mededeling, verpakt in een brief waarin hij verslag doet van de onderhandelingen in Luxemburg over de hervormingen van het EU-landbouwbeleid, maakt nog geen definitief einde aan alle onzekerheid. Weliswaar is staken van het structureel verleasen (meer dan 30 % van het quotum) een van de vele van de Luxemburgse besluiten, maar een grote Kamermeerderheid is het ermee oneens. CDA en PvdA hadden eerder een overgangstermijn bepleit van 3 jaar. De minister wilde wel aan die wens gehoor geven, als de uitkomst van de hervormingen dat mogelijk zou maken. De minister stelt nu dat het EU-besluit een overgangstermijn verhindert. De woordvoerders van het CDA, Ger Koopmans, en de PvdA, Harm Evert Waalkens, nemen de kwestie met Veerman op na terugkeer van het zomerreces.

'Dan maar op zijn Italiaans'

"Dan moet het maar op zijn Italiaans", reageert CDA-Kamerlid Ger Koopmans op het besluit van de EU-ministerraad om het structureel verleasen vanaf volgend jaar niet meer mogelijk te maken. Koopmans blijft onverkort bij zijn eerder gedane voorstel van een overgangstermijn van 3 jaar vanaf 2004. Hij vindt dat Brussel Nederland dat moet toestaan. "Ik heb geleerd dat Brussel vaak meer ruimte biedt dan we zelf geloven. Ze heeft 20 jaar gedoogd dat ItaliŽ de regels rond de superheffing negeerde."

Ook PvdA-Kamerlid Harm Evert Waalkens, die het CDA aan een meerderheid kan helpen als het straks op een Kameruitspraak aankomt, handhaaft zijn steun aan een overgangstermijn, maar een slagje anders dan Koopmans. Waalkens wil in de overgangsperiode een sterke afbouw van het verlease-quotum. "Dus niet de afschaffing van het verleasen 3 jaar voor ons uitschuiven." En anders dan Koopmans wil hij geen gedoogtoestanden of gesjoemel op zijn Italiaans: "Gťťn Berlusconi-methoden."

De VVD zal het CDA en de PvdA steunen in hun overgangstermijn, al is de partij steeds voorstander geweest van het handhaven van het bestaande leasebeleid. "Wij doen mee als een overgangstermijn de ergste schade kan beperken",   aldus VVD-Kamerlid Gert Jan Oplaat.

Guus Habets van de Stichting Handen af van Melkleasen, heeft inmiddels juristen op scherp gezet. "Zodra wij beschikken over officiŽle teksten over de wijzigingen zullen we het verbod bij de rechter aanvechten."

Bron: Boerderij, 15 juli 2003

_____________________

Verleasen in 2004 van de baan?

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Veerman over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in de Europese Unie. Over het zuivelbeleid schrijft minister Veerman het volgende:

Ten aanzien van de marktordening voor zuivel is overeengekomen de komende jaren de melkprijs met gemiddeld 20 procent te verlagen. Dit is 5 procent meer dan waartoe in Agenda 2000 is besloten.
De verordening - die in 2004 reeds ingaat - gaat er vanuit dat slechts actieve producenten, eigenaar van het quotum kunnen zijn. Deze eis houdt in dat minimaal 70 procent van het quotum gebruikt moet worden. Een verzoek om deze eis pas na drie jaar in te laten gaan, vond geen gehoor. Dat betekent dat in principe structureel verleasen van melkquota (meer dan 30 procent) vanaf 2004 niet meer is toegestaan.

De stichting 'Handen af van Melkleasen' wacht nog steeds op de officiŽle tekst. Dat kan nog wel zes tot acht weken duren. Ze zijn echter wel bezig achter de schermen!

Wegens gebrek aan ander nieuws dan maar de mening van de LTO

De mening van Siem Jan Schenk, voorzitter LTO veehouderij: 'Het is een gelopen race, de zaak is geregeld. Van meet af aan was duidelijk dat met betrekking tot structureel verleasen niet Nederland, maar Fischler dat zou regelen. Ik begrijp dan ook niet dat de Kamer daar nog een debat over wilde. Volgens mij hebben ze dat gewoon voor de bŁhne gedaan. Ik ga er van uit dat de discussie nu voor eens en altijd gesloten is.' Bron: Boerderij

Boe! Dronten, 8 juli 2003

___________________________

Melkleasen

Tijdens de vergadering van de landbouwcommissie op 14 mei hamerde minister Veerman er op dat hij zich, hoofdzakelijk vanwege juridische regels van de Europese Commissie, gedwongen zag het structureel melkverleasen aan te pakken. Als reactie daarop vroegen de kamerleden aan vijf juristen om hun oordeel te geven over de stellingname van de minister. Het bleek dat er nauwelijks gronden zijn!
Op 25 juni, tijdens de vergadering van de landbouwcommissie is voor de minister de 'juristerij' ineens niet meer interessant. Omwille van slechts ťťn enkel, hoogst speculatief argument (de quotumprijs zou misschien gaan dalen) wil hij zijn voornemen toch doorzetten met alle nadelige gevolgen, die wel zeker op zullen gaan treden, van dien. Zie hier, hoe Veerman zich in allerlei bochten wringt om LTO Nederland van dienst te zijn. Minister Veerman wordt het niet eens tijd dat u met betrekking tot dit dossier, net als zoveel gewetensvolle collega-boeren eerder ook al deden, afstand neemt van de LTO?

Ingezonden brief van M. van den Oever, Oploo

Bron: Agrarisch Dagblad, 3 juli 2003

___________________________

Drie jaar overgangstermijn of niet?

Op de site van de Boerderij (28 juni 2003) en in het Agrarisch Dagblad staat dat er geen overgangstermijn rond de afschaffing van het structureel verleasen komt. De wens van de Tweede Kamer zou in Luxemburg geen steun hebben gekregen bij het overleg tussen de EU-ministers van Landbouw.
Heeft minister Veerman de wens van de Tweede Kamer officieel ter sprake gebracht, zoals hij de Tweede Kamer beloofde op 23 juni?
In ieder geval zal de Tweede Kamer de minister houden aan zijn toezeggingen.
Want elke lidstaat heeft in het oorspronkelijke en huidige voorstel volledige vrijheid te handelen naar eigen inzicht
De stichting 'Handen af van Melkleasen' zal pas reageren nadat ze de besluiten heeft kunnen inzien. Wacht rustig af en neem geen overhaaste besluiten!

Als u wilt bellen, bel dan met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, telefoon: 070-3786868 of schrijf naar het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Dronten, zaterdag 28 juni 2003

_________________________

Bestuur 'Handen af van Melkleasen' in Den Haag

Bestuur_HavM_in_Den_Haag.jpg (33702 bytes)

Nu eens een foto van de harde werkers van het bestuur van de stichting 'Handen af van Melkleasen'. Van links naar rechts bestuurslid Diny Bisseling, voorzitter Guus Habets en secretaris Hetty Doeze Jager. Ze staan voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag, 23 juni 2003.

HavM_in_Den_Haag.jpg (44945 bytes)

Na de lange zit in de Thorbeckezaal en het luisteren naar minister Veerman en de leden van de Tweede Kamer, waren het bestuur en de aanwezige leden van de stichting 'Handen af van Melkleasen' te vinden op een terrasje in het centrum van Den Haag.

Den Haag, 23 juni 2003

Wilt u een kopie van de foto's? Klik dan met de rechtermuisknop op de foto en kies dan: Afbeelding opslaan als....U kunt dan de foto een nieuwe naam geven of dezelfde naam kiezen die ik gekozen heb en kies vervolgens 'opslaan'.

_________________________

Drie jaar overgang beŽindiging leasen

melkquota.jpg (32281 bytes)

Er komt vrijwel zeker een overgangstermijn van drie jaren vanaf april 2004 voor het beŽindigen van het structureel verleasen. Dat heeft minister Veerman van LNV toegezegd bij een debat over leasen van melkquota met de Tweede Kamer.

Thorbeckezaal Tweede Kamer Den Haag, 23 juni 2003

Veerman wil het verleasen van melkquota per 1 april 2004 verbieden als de eigenaar van het quotum niet zelf 70% van het quotum vol melkt. Vrijwel de gehele Tweede Kamer verzet zich daar tegen en hecht weinig geloof aan de juridische argumenten die de minister daar voor aanvoert. Vanmiddag bleek dat CDA en PvdA wel akkoord kunnen gaan als de minister een overgangstermijn van drie jaren gebruik voor afbouw van het structureel verleasen. Zij vormen samen een meerderheid in de Kamer. Als de minister zijn beleid aan deze wens aanpast komt er per april 2007 een eind aan het structureel verleasen . Coalitiegenoot VVD, die niets aan het verleasen wil veranderen, is boos dat CDA het met oppositiepartij PvdA op een akkoordje heeft gegooid.

Bron: http://www.boerderij.nl, 23 juni 2003

Luister hier naar het verslag van de vergadering. Het kan wel even duren... !

_________________

Nieuwe datum overleg Vaste Kamer Commissie van LNV met Minister Veerman

Op maandag 23 juni 2003 (dus niet op woensdag 25 juni 2003) van 16.00 uur tot ca 17.30 uur  heeft de Vaste Kamer Commissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het 2-de Algemeen Overleg met Minister C.P.Veerman.

Het overleg wordt gehouden in de Thorbeckezaal en het zal gaan over het melkleasen

Agenda:
Tweede termijn van het algemeen overleg met de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over melkleasen (de eerste termijn vond plaats op 14 mei j.l.):
- brief van de minister van LNV van 4 april 2003 over gevolgen Thomsen arrest voor melkquotum (LNV0300227);
- brief van de minister van LNV van 16 april 2003 over de problematiek bij boerderijzuivelbereiders ten aanzien van de superheffing
(LNV0300261);
* nog te ontvangen brief van de minister van LNV over melkleasen o.a. over openbaarmaking brief van EC.

Men kan de vergadering volgen via Internet door op Tweede Kamer te klikken en vervolgens op live debat en dan op Thorbeckezaal. Dan kies je de snelheid. Voor de grootste groep onder ons zal dat Analoog zijn. Het kan wel even duren voor er wat te zien valt en bij een analoge verbinding zal de beeldkwaliteit erg slecht zijn. Maar het gaat om de woorden....

Dronten, 20 juni 2003

_____________________

Vijf juristen oneens met Veermans lease-verbod

Het zogenoemde Thomsen-arrest is geen rechtvaardiging voor het verbod op structureel verleasen. Dat is het oordeel van vijf verschillende juristen. Minister Veerman baseert zich op verkeerde juridische argumenten, zeggen zij.
Met opmerkelijke eensgezindheid veegden de advocaten Evers, De Hoog, Bronckhorst, Engels en Le Blanc van vijf verschillende kantoren vanmiddag in de Tweede Kamer de vloer aan met Veermans argumenten voor het verbieden van structureel verleasen. De Kamer had behoefte aan hun oordeel omdat ze een verschil van mening heeft met minister Veerman. Die stelt dat het Thomsen-arrest hem verplicht om vanaf 1 april 2004 het verleasen te verbieden als de veehouder geen 70% van het quotum volmelkt. Een grote Kamermeerderheid, waaronder zijn eigen partij, wil dat verbod niet.

Alle vijf advocaten verklaarden dat het Thomsen-arrest geen betrekking heeft op leasen. Dat de Europese Commissie er wel die interpretatie aan geeft, hoeft Veerman zich niet aan te trekken. Alleen als het Europese Hof van Justitie er die interpretatie aan geeft zou dat moeten, maar dat heeft het Hof niet gedaan. Alle vijf advocaten vinden dat er dus van moeten geen sprake is, vier van de vijf vinden dat de minister het ook niet mŠg verbieden, ťťn vindt dat hij die vrijheid wel heeft.

Gesterkt door de visie van de advocaten gaat de Kamer 25 juni opnieuw in debat met de minister. Het CDA zal dan waarschijnlijk opnieuw voorstellen het verbod geleidelijk in vijf jaar door te voeren.


Bron: http://www.boerderij.nl  4 juni 2003

_________________

Bestuursvergadering Productschap voor Zuivel

Een klein stukje uit de bestuursvergadering van het Productschap voor Zuivel van 16 april 2003. Het is wel eens leuk te lezen waar de bestuursleden zoal over zitten te babbelen!

Het gehele verslag is te lezen op:  http://www.prodzuivel.nl

 

8. EU-marktbeleid en medebewind

De VOORZITTER merkt op dat de uitbetaalde exportrestituties fors gestegen zijn.

De heer VAN WEPEREN (LTO) vraagt of het zeker is dat het structureel verleasen van quotum in de toekomst onmogelijk wordt.

De VOORZITTER zegt dat het ministerie zich duidelijk in deze zin heeft uitgelaten.

De heer SCHENK (LTO) zegt dat er in Europa een meerderheid is voor het beperken van het verleasen.

De heer BEEKMAN voegt hieraan toe dat de nieuwe regeling in Europa op brede steun kan rekenen. De meeste lidstaten hadden al een beperkt regiem op dit gebied.

De heer SOL (LTO) merkt op dat aan het eind van het superheffingjaar de meeste behoefte is aan het bijsturen door middel van het leasen van quotum. Is het gelet hierop mogelijk de datum voor het indienen van aanvragen te verschuiven naar 28 februari?

De heer BEEKMAN zegt dat dit voor het lopende jaar niet gewenst is, maar voor de komende jaren kan er naar worden gekeken. De afgelopen jaren is er al veel resultaat geboekt bij de versnelling van de verwerking. In dat kader is voor dit jaar besloten de leaseaanvragen rechtstreeks bij het PZ in te dienen. Tot nu toe gebeurde dit via de fabriek.
Uit de cijfers blijkt dat als gevolg van de aankondiging van de wijziging van de vetmiddeling het verhandelde volume in februari het tienvoudige is van het vorig jaar. Dit lijkt erop te duiden dat er altijd quotum boven de markt hangt dat snel bij het PZ terecht kan komen.

De heer SCHENK merkt op dat het afschaffen van het structureel verleasen leidt tot discussie over vormen van samenwerking door veehouders. Heeft het PZ zich al verdiept in de vraag wat er op dit gebied kan? Voor veehouders geldt dat zij voorzichtig zouden moeten zijn met wie zij in zee gaan.

De heer BEEKMAN zegt dat het PZ bezig is met het ontwikkelen van criteria op dit gebied die de gewenste ontwikkelingen in de bedrijfsvoering niet in de weg staan, maar die niet leiden tot een nieuw soort verleasen.

9. Overzicht quotumtransacties 2002/2003

De VOORZITTER merkt op dat de verschuiving naar grotere quota doorgaat.

De heer VAN WEPEREN vraagt of de quota van meer dan 750.000 kg verder uitgesplitst zouden kunnen worden.

De heer BEEKMAN zegt dat dit mogelijk is. Er zijn 1.235 quota tussen 750.000 en 1 miljoen kg en 917 quota groter dan 1 miljoen kg.

(De heer Sanders verlaat de vergadering)

Bron: http://www.prodzuivel.nl

_______________________

Kamer slikt beperking verleasen (nog) niet

DenHaag1.jpg (18608 bytes)

Den Haag 14 mei 2003

Foto: Henk Lammers

De Tweede Kamer heeft op woensdag 14 mei 2003 nog geen beslissing genomen over de beŽindiging van het volledig verleasen van melkquotum. De berichten hierover in het Agrarisch Dagblad van donderdag 15 mei 2003 en op de website van LTO op vrijdag 16 mei 2003 zijn dus onjuist. Er komt nog een 2-de vergadering van de vaste kamercommissie van LNV met Minister Veerman. De meeste leden van de commissie hadden zo hun bedenkingen over het voorstel van de minister. Vrijwel de hele kamer verzette zich tegen de plannen van de minister.

Het onjuiste bericht op website van de LTO:

Kamer akkoord met afbouw melk leasen

Vrijdag 16 mei 2003 - De Tweede Kamer gaat akkoord met het plan van minister Veerman van Landbouw om het verleasen van melkquotum al per 1 april 2004 aan banden te leggen. Gisteren besprak de minister zijn plannen met het parlement. Ondanks kritiek vanuit de volksvertegenwoordiging is de stap volgens Veerman onontkoombaar. Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie en het Europees beleid dwingt Nederland hiertoe.

De fracties waren kritisch. Harm Evert Waalkens (PvdA) wilde dat de minister bestaande contracten zou respecteren; dat komt neer op een langere overgangstermijn dan ťťn jaar. CDA’er Ger Koopmans wilde zelfs een termijn van vijf jaar. Zo blijft er voldoende leasemelk op de markt. In knelgevallen zou de minister dat moeten uitbreiden. VVD’er Gert-Jan Oplaat ziet geen reden melk verleasen af te schaffen. Maar legt zich bij de politieke realiteit neer.

Bron: LTO-website, 16 mei 2002

In werkelijkheid vinden CDA, VVD, PvdA, LPF en SGP de plannen van de minister te ver gaan. De PvdA is van mening dat er een langere overgangstermijn moet komen. Het CDA wil een overgangstermijn van minstens 5 jaar. De VVD ziet geen goede juridische basis voor de maatregel,  is dus tegen het plan van de minister en wil het Thomson-arrest waarop de Europese Commissie en de minister het verbod op permanent verleasen baseren, goed bestuderen.

Dronten, 16 mei 2002

_______________________

HavM

Elst, Overbetuwe 5 mei 2003

Handhaving van de melkleaseregeling kan zorgen dat zoveel mogelijk boeren in eigen levensonderhoud blijven voorzien en geen beroep hoeven te doen op het sociaal zekerheidstelsel.

Geachte belangstellenden,

In Nederland is grote onrust ontstaan. Voor duizenden boeren is de huidige melkleaseregeling een middel om te overleven in de landbouw. Van alle melkquotumhouders in Nederland maakt 72 % gebruik van de leaseregeling. In Nederland zijn 31.000 quotumhouders. Slechts 3,5 % van het totale Nederlandse quotum wordt structureel verleasd. De Nederlandse situatie is uniek in Europa, door koppeling van grond en quotum.
Accountantskantoor Countus in Emmeloord heeft geconcludeerd dat rekeninghoudende met alle factoren een bedrijf met 75.000 kg leasemelk gemiddeld 6.500 euro extra netto winst behaald. Het gemiddelde inkomen in de melkveehouderij was 2.500 euro lager dan het bestaansminimum. Hoe moet dit verlies aan inkomen gecompenseerd worden? Steeds verdergaande schaalvergroting? Dat houdt een keer op, bedrijven worden financieel uitgehold en dat is zeker niet in belang van boer en maatschappij.

De Fishler voorstellen, worden door het Ministerie van LNV onderschreven, maar in de Tweede Kamer moet de besluitvorming nog plaatsvinden. Bij wijziging van de huidige regeling komen duizenden bedrijven, zowel leasers als verleasers, voor onoplosbare problemen te staan. Het gevolg zal zijn een gedwongen vroegtijdige bedrijfsbeŽindiging en faillissementen kunnen niet worden uitgesloten, omdat men ook grond en mestrechten zal verliezen.

Recente onderzoeken door het Landbouw Economisch Instituut, Nijenrode, Landbouw Universiteit Wageningen en pachtjurist drs. mr. P. de Hoog, maar ook LNV en LTO samen in een quick-scan hebben uitgewezen, dat het argument dat het melkleasen de prijs van melkquotum opdrijft, niet op gaat. De melkleaseregeling is eenvoudig en flexibel. Zij heeft juist bijgedragen aan de structuurontwikkeling in de melkveehouderij. Boeren die niet in staat zijn te kopen, kunnen nu huren en extra inkomen genereren. Starters, pachters en ouderen kunnen vaak bij de bank niet lenen, omdat voldoende zekerheden ontbreken. Nu met een dalende melkprijs is goed ondernemerschap voor de bank onvoldoende. Het Borgstelling Fonds biedt geen solaas, want het Borgstelling Fonds kan alleen iets betekenen in combinatie met vaste activa.

In legio situaties wordt melk verleasd of geleasd. Bij calamiteiten zoals dierziekten, geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, bedrijfseconomische omstandigheden, te klein bedrijf, geen uitbreidingsmogelijkheden, eenoudergezinnen met een (te) jonge opvolger, bij zorgtaken etc..

Sociale Zekerheid voor Zelfstandigen

Boeren worden vaak teleurgesteld bij het indienen van een aanvraag ingevolge de Bbz-IOAZ- en/of WAZ uitkering. Reden, men voldoet niet aan de gestelde criteria. Een te laag inkomen, te hoog eigen vermogen, geen verlies aan verdiencapaciteit, wel in praktische zin maar niet volgens de wet. De IOAZ en de WAZ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden wanneer men jonger is dan 55 jaar. Had men WAZ en wordt men afgeschat, dan vervalt ook het recht op IOAZ. Bij IOAZ voor mensen ouder dan 55 jaar is het vermogen vaak het struikelblok of bij een maatschap omdat het gezamenlijk inkomen (ouders) te hoog is.

In 2001 ontvingen van de 1.090 aanvragende boeren, slechts 2 melkveehouders, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren maar nog wel werkzaam waren in het eigen bedrijf, een WAZ-uitkering. De afgewezen melkveehouders onder hen redden zich met de melkleaseregeling. Periodieke uitkering ingevolge het Bbz is bijna altijd alleen mogelijk als geldlening. Reden is het surplus vermogen. Leningen zetten ondernemers altijd op achterstand.

De overheid investeert miljoenen in reÔntegratieprojecten voor werkzoekenden. Bij de discussie inzake het melkleasen gaat het om behoud van werkgelegenheid, niet alleen voor boeren maar ook voor aanverwante bedrijven en loontrekkende. Het voorkomen van instroom in het sociaal zekerheidsstelsel is een goede zaak, maar dan mogen ons de middelen die daartoe leiden niet worden ontnomen. Temeer daar ons land grote bezuinigingen te wachten staat, waarbij de oplossingen juist moeten worden gezocht in het voorkomen van het verstrekken van uitkeringen.

Conclusie:
Gelet op bovenstaande is duidelijk dat dit niet een zaak is die alleen landbouw aangaat, maar ook andere ministeries zoals Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Mijn visie is, dat handhaving van de huidige melkleaseregeling de beste oplossing is. Niemand wint iets bij een wijziging. De gedupeerde boeren verliezen hun werk, woonstede en toekomst.

Hoogachtend,

Hetty Doeze Jager-Heesbeen

Secretariaat Stichting "Handen af van Melkleasen"
Kerkstraat 66
66611 NS Elst Overbetuwe

Telefoon:  0481-373903 of  0652513699

Terug

Bijgewerkt op 12 februari 2005